Gå direkt till innehåll

Hundsjukdomar i andra länder

Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig som djurägare. Innan du tar med din hund på resan är det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund för in allvarliga infektioner såsom rabies och rävens dvärgbandmask till Sverige samt för att minska risken för andra sjukdomar.

Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för lagar och regler som gäller om du vill föra in djur som rest eller som du importerat. Anmälan av införsel av hund och katt sker till Tullverket, se Tullverkets webbplats för information. För information om införselregler för hund finns på Jordbruksverkets webbplats

Kontakta veterinära myndigheter i det land dit du skall resa för information om vilka lagar och förordningar som gäller avseende införsel av hundar till respektive land.

Har du frågor kring ditt djur? Boka tid med en veterinär som arbetar med det aktuella djurslaget vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

För frågor kring din egen hälsa: kontakta sjukvården.

Här listas några av de sjukdomar som finns i andra länder.

Babesios

Babesios hos hund orsakas av mikroskopiska parasiter (vanligtvis Babesia canis) Parasiterna kan orsaka livshotande, akut anemi (brist på röda blodkroppar) hos hund. I många fall är infektionen behandlingsbar och prognosen god.

Brucellos

Brucellos orsakas hos hund av bakterien Brucella canis. Brucellos är en allvarlig infektion som kan orsaka en rad symtom beroende på vilka organ som drabbas, inklusive abort hos tik och bitestikelinflammation hos hanhund. Hundar smittas vanligen vid parning eller vid kontakt med aborterade valpar eller flytningar från en smittad tik. En smittad hund kan vara smittförande i flera år utan att själv uppvisa några symtom.

Kraven vad gäller brucelloskontroll vid införsel av sperma för inseminering varierar beroende på ursprungsland. Aktuella regler finns på Jordbruksverkets webbplats

Råd till provtagning avseende Brucella canis exempelvis inför import/adoption av hundar från utlandet samt inför parning/insemination, speciellt om parningen/inseminationen innebär kontakt med hundar från andra länder

Falsk rabies

Falsk rabies, eller Aujeszkys sjukdom, orsakas av ett virus som förekommer hos grisar. Sjukdomen förekommer inte i Sverige. Hundar smittas genom att äta rått kött från smittade grisar eller genom tillgång till exempelvis aborterade grisfoster eller döda grisar. Hos hund är sjukdomen dödlig. Förloppet är mycket kort med rabiesliknande symtom. Hunden avlider inom några få dagar efter smittotillfället, vanligen inom ett till två dygn efter de första symtomen uppträtt. Hundar på resa ska alltså inte äta rått griskött eller vistas utan uppsikt nära grisbesättningar.

Fransk hjärtmask

Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) är en parasit som förekommer hos hund i ett flertal länder i Europa, inklusive Danmark. Masken lever i lungkärl hos hunden och kan orsaka både symtom från lungor och allvarliga blödningar. Hos en del hundar ses milda symtom, som hosta och en lättare trötthet. Symtomen kan med tiden långsamt bli värre. Andra hundar drabbas plötsligt av allvarliga problem till följd av blödningar i olika organ.

Hundar smittas genom att äta eller slicka på sniglar (alternativt paddor). Förutom att undvika att hunden träffar på sniglar finns det preparat godkända för förebyggande behandling.

Hepatozoonos

Hepatozoonos är en kronisk, ofta svårdiagnosticerad sjukdom hos hund. Infektionen kan ge upphov till en rad olika symtom, bland annat till följd av skador på lever, njurar, lungor och röda blodkroppar. Prognosen är ofta dålig hos de hundar som är sjuka till följd av denna infektion.

Leishmanios

Leishmanios, en mycket allvarlig parasitsjukdom hos hund sprids med sandmyggor (fjärilsmyggor, sandflies). Infektion leder hos de allra flesta hundar till allvarlig, kronisk systemsjukdom som kräver upprepad, eller livslång behandling. Det finns ingen behandling som visats säkert bota hundar från leishmanios.

Leishmania-infekterade hundar behöver inte uppvisa symtom förrän lång tid (flera månader eller till och med flera år) efter det att de infekterats via ett myggbett. En rad olika symtom kan utvecklas, bland annat kraftiga, livshotande blödningar från nos, smärtsamma led- och muskelförändringar och symtom orsakade av lever- och njurskador. Ofta har hundarna också hudförändringar. Ögonsymtom, anemi ("blodbrist"), avmagring och förlust av muskelmassa är andra exempel på vanliga symtom.

Leptospiros

Leptospiros är en allvarlig bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Hundar smittas typiskt via urin från infekterade hundar, gnagare och förorenade vattensamlingar. Hos hund ses feber och symtom till följd av njur- och/eller leverskador och blödningar. Hunden kan få kroniska, kvarstående besvär. En infekterad hund kan också sprida smitta via urinen i flera månader, även till människor.

Monocytär ehrlichios

Monocytär ehrlichios orsakas av bakterien Ehrlichia canis som sprids av den bruna hundfästingen, Rhipicephalus sanguineus, som inte finns etablerad i Sverige. Den sjukdom som tidigare kallades ehrlichios i Sverige (korrekt namn är nu anaplasmos) orsakas av en annan bakterieart som sprids av våra inhemska fästingar och symtomen skiljer sig åt.

Hundar som insjuknar till följd av infektion med Ehrlichia canis kan uppvisa symtom både en kortare tid efter infektionstillfället (dagar - veckor) och först efter flera år. Feber, trötthet och blödningar är exempel på symtom som kan ses. Hundens immunförsvar kan försvagas kraftigt så att ytterligare infektioner tillstöter. I akuta fall är prognosen oftast god, men i de fall en kronisk infektion utvecklas är prognosen som regel dålig.

Onchocerca lupi

Onchocerca lupi är zoonotisk och i Sverige har masken diagnostiserats i öga hos människa som smittats utomlands. Man tror att masken sprids med knott (Simulium sp.) men kunskap om epidemiologi och biologi rörande masken är fortfarande begränsad.

Rabies

Rabies är en dödlig sjukdom hos både människor och djur. En infekterad hund utgör inte bara en omedelbar livsfara för både människor och djur, den kan introducera smittan i svensk natur så att smitta kvarstår och kan spridas över landet. Hundar och andra djur är smittsamma redan innan de uppvisar några symtom. Symtom uppträder hos djur vanligen fyra till åtta veckor efter smittotillfället, men både en kortare och längre tid förekommer (tio dagar – sex månader). Döden inträffar utan undantag en kort tid efter det att de första symtomen uppträtt.

Salmonella

Salmonella är en ovanlig smitta i Sverige men förekommer eller är vanlig i de flesta andra länder. Både djur och människor kan infekteras. Hos hund kan en salmonellainfektion orsaka bland annat abort, diarré, kräkningar och febertoppar. Infektionen kan också förlöpa symtomfritt. Bakterierna kan finnas i bland annat kött och råa ägg. Att under semesterresan ge hunden råa äggulor, rått kött, okokt matavfall eller lokalt producerade tuggben/grisöron med mera är därför olämpligt. 

Tuberkulos

I en del länder är tuberkulos fortfarande vanligt hos exempelvis nötkreatur. Opastöriserad mjölk och opastöriserade mjölkprodukter utgör där en smittrisk för både människor och djur. Resande hundar bör därför inte få möjlighet att slicka i sig mjölk i ladugårdar eller utfodras med riskprodukter under vistelse i sådana länder.

Dirofilaria immitis (hjärtmask)
Dirofilaria repens (Kutan dirofilarios)
Oslerus osleri
Rävens dvärgbandmask
Thelazia callipaeda
Transmissible venereal tumour
Tungmask (Linguatula serrata)

Sidan granskades senast : 2022-07-15