Gå direkt till innehåll

Tolkning av resistensbestämning

Resistensbestämningar görs ofta för att få stöd vid val av antibiotikum för behandling av en patient. Kategorin resistent har ett högt prediktivt värde, vilket innebär att behandling av infektioner med sådana bakterier oftast misslyckas. För bakterieisolat som klassats som känsliga kan man inte förvänta sig motsvarande överensstämmelse, eftersom många faktorer utöver bakteriens känslighet spelar in för ett lyckat behandlingsresultat.

Om kvantitativa metoder (spädningsmetoder) används kan avlästa MIC jämföras med uppgifter om aktuella preparats farmakokinetik. Preparat och doseringsstrategi kan väljas så att tillräckligt höga koncentrationer uppnås på infektionsplatsen, eller bibehålls under tillräcklig tid. För att underlätta tolkningen används gruppindelningar där resultatet kategoriseras som känslig (S) när MIC är under ett visst värde, eller resistent (R) för högre värden. För vissa antibiotika används också en kategori mellan S och R; intermediär (I). En bakterie som klassats som intermediär kan vara behandlingsbar om infektionen är lokaliserad till organsystem där höga koncentrationer av just detta antibiotikum uppnås, som till exempel för trimetoprim och urinvägar eller om det finns möjlighet att anpassa doseringen.

Kliniska brytpunkter

De värden som används som gräns för S, I och R kallas för kliniska brytpunkter. En klinisk brytpunkt baseras på farmakokinetiska egenskaper för ett antibiotikum samt MIC för den känsliga subpopulationen av bakteriearten. Eftersom farmakokinetiken spelar in kan man inte rakt av använda tolkningskriterier för människor eller andra djurslag än det aktuella. För kvalitativa metoder (exempelvis diskdiffusion) kan man med hjälp av jämförande undersökningar fastställa vilket MIC en viss diameter på hämningszonen motsvarar, så kallade brytpunktsekvivalenter. Det MIC som använts som brytpunkt bör, oavsett metod, alltid redovisas i svaret.

Epidemiologiska ”cut-off” värden

Vid övervakning av antibiotikaresistens används en annan typ av tolkningskriterier. Gränsvärden sätts då för varje bakterieart med ledning av MIC för olika antibiotika hos den normala, känsliga bakteriepopulationen. När klart högre MIC registreras kan bakterierna antas ha förvärvat resistens. Mer information om epidemiologiska ”cut-offs”, ECOFFs, finns på EUCAST:s webbplats.

Naturlig resistens och ovanliga fenotyper

EUCAST sammanställer expertkunskaper om naturlig resistens samt resistenser som är mycket ovanliga och som man bör reagera på och säkerställa att resultatet av undersökningen är korrekt. Se sammanställningar på EUCAST:s webbplats. 

Sidan granskades senast : 2023-08-10