Gå direkt till innehåll

Träckprov från häst

Resultat av träckprovsanalyser ligger ofta till grund för beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Dessutom visar träckprov om betesrutinerna fungerar bra på gården.
För prover som skickas till SVA kan veterinär som också är parasitexpert svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning.

Parasitkontroll går ut på att så få maskägg som möjligt skall spridas på betet. Undersökning av träcken är en god hjälp vid beslut om vilka hästar som bör avmaskas och mot vilka parasiter. Dessutom visar träckprov om betesrutinerna fungerar bra så att smitta inte sprids på betet.

SVA utför analys av träckprov för parasiter för påvisande av ägg eller larver av maskar samt förekomst av protozoer (encelliga organismer). Veterinär vid SVA kan i samband med analysen svara på frågor om parasiter samt ge råd om provtagning och avmaskning. I besättningar med minst åtta hästar är SVA:s övervakningsprogram för besättningar fördelaktigt både prismässigt och servicemässigt.

När tas träckprov?

Parasitkontroll går ut på att minimera mängden maskägg som sprids på betet. Den bästa tidpunkten för provtagning av friska hästar är april–maj, innan byte från vinterhagar till sommarhagar. Även hästar som inte går på traditionellt bete bör provtas under den perioden. Vid så kallad riktad selektiv avmaskning, provtas hästarna innan avmaskning och sedan avmaskas de hästar som utskiljer över en viss mängd maskägg och/eller har stor blodmask eller bandmask. Vid provtagning på våren är det viktigt att utöver äggräkning även kontrollera förekomsten av just stora blodmasken (Strongylus. vulgaris). Genom provtagning och selektiv avmaskning kan antalet avmaskningar reduceras, framför allt i grupper med vuxna hästar. Träckprov kan även analyseras för att kontrollera att avmaskningen haft önskad effekt.

Träckprov är viktigt för att kunna välja rätt avmaskningsmedel och få ett mått på hur smittade gräshagarna är. Dokumentera gärna vilka betes- och avmaskningsrutiner som tillämpats samt resultat av tidigare träckprov.

SVA rekommenderar att analyser utförs på individuella prov eftersom mängden ägg som utsöndras kan skilja sig mycket mellan individuella hästar, även om de delar hagar.

Det finns även möjlighet för större besättningar (minst åtta hästar) att delta i ett övervakningsprogram, Övervakning av parasiter på hästgårdar, med provtagning en till tre gånger årligen. Proverna skickas då in tillsammans med en särskild ifylld remiss Övervakning parasiter hästgårdar (pdf). Om din gård är ny i övervakningsprogrammet vänligen fyll i och bifoga Frågeformulär inför övervakning (pdf).

Observera att:

 • Ägg avges endast från vuxna, könsmogna maskar. Larver kan inte påvisas.
 • Efter avmaskning mot små blodmaskar tar det cirka fyra veckor med pyrantelpreparat, cirka åtta veckor med ivermektin och cirka tolv veckor med moxidektin innan ägg kan påvisas i träckprov. Hos nyavmaskade hästar ska man således inte hitta blodmaskägg förrän efter denna tid.
 • Larver av styngfluga (Gasterophilus) kan inte påvisas i träckprov.
 • Det är viktigt att kontrollera för stora blodmasken (S. vulgaris) varje vår. Hos hästar som utskiljer få ägg är detta extra viktigt då de inte kommer att avmaskas annars (se mer under rubrik Välj analys). SVA:s erfarenhet är att stor blodmask oftare påträffas hos hästar med få ägg än hos hästar som utskiljer många ägg.
 • Friska vuxna hästar provtas/avmaskas inte under vintertid. Undantag är nya hästar som avmaskas vid ankomst och provtas två veckor senare (effektkoll).

Provtagning

 1. Ta två till tre färska träckbollar (sikta på tennisbolls-stor volym, 80 gram) från boxen och förpacka i dubbla plastpåsar som märks på utsidan med hästens namn, skriv gärna på etikett eller tejp. Pressa ur luften ur påsen med träck innan den försluts. Lägg något absorberande mellan påsarna om träcken är lös.
 2. Lägg proverna i en provpåse (vadderat kuvert) eller paket tillsammans med en remiss. Om du använder MASK-appen behövs ingen remiss men däremot en referenskod som genereras vid beställningen i appen.
 3. Se till att du får med alla uppgifter i de sex punkterna nedan nedan om du använder pappersremiss::
  a) Ditt namn, adress, telefonnummer, samt e-postadress
  b) Hästens namn och ålder
  c) Vilken undersökning du vill ha utförd (se nedan)
  d) Vilken dag du tog provet (provtagningsdatum)
  e) När hästen avmaskades senast och med vilket preparat
  f) Andra uppgifter som du tycker att laboratoriet bör känna till, till exempel symtom på parasiter
 4. Proven skickas till SVA, helst samma dag. Träckprov kan förvaras i kylskåp över ett veckoslut innan de skickas in. I SVA:s övervakningsprogram för hästgårdar används en kombination av nedanstående metoder.

Välj rätt analys

SVA utför olika typer av analyser.

 1. Parasitägg inklusive bandmask – Prov från enstaka hästar analyseras med en flotationsmetod som påvisar ägg från bandmask, blodmask, spolmask och fölmask. Uppskattning av mängden ägg utförs utom för bandmask där resultatet anges som förekomst/ingen förekomst. Om ingen speciell metod anges utförs denna.
 2. Höstprov/uppföljning (äggräkning, epg)Prov från enstaka hästar, analyseras genom äggräkning där svar anges som epg (ägg per gram). Osäker metod för just bandmask eftersom mängden träck som analyseras är tio gånger mindre än för metoden ovan.
 3. Stor blodmask, PCR – Undersökningen påvisar DNA från stor blodmask. Slutsvar inom 5 arbetsdagar.
 4. Stor blodmask, odling - Odling utförs för att identifiera stora blodmaskens larver. Odling tar cirka 14 dagar. 

Vi erbjuder även paketlösningar för att underlätta för hästägare som ska skicka in prov. På remissen "Träckprov från häst" (pdf) eller i MASK-appen väljer du vad du vill beställa. På våren bör alltid en analys för stor blodmask ingå. Om du är osäker, rådgör med din veterinär eller kontakta SVA.

Riktlinjer för tolkning av träckprovsresultat

Metoderna som används för träckprovsanalyser är relativt grova. Analys av ett och samma prov kan normalt ge varierande resultat. Vid exempelvis äggräkning kan epg variera mellan 650 epg och 1000 epg. Det viktiga är att få information om provet innehåller liten/måttlig /stor mängd ägg. Om flotationsmetoden som inkluderar bandmask används, graderas förekomsten enligt en bedömningsskala från ingen förekomst av ägg till massförekomst:

 • ej påvisad förekomst <=49 epg
 • sparsam förekomst 50–200 epg
 • måttlig förekomst 201–650 epg
 • riklig förekomst 651–1050 epg
 • mycket riklig förekomst 1051–1500 epg
 • massförekomst >1500 epg

En häst kan avge måttlig till riklig mängd maskägg utan att själv visa symtom på sjukdom. Däremot utgör en sådan häst en smittkälla för andra hästar på betet.

Faktorer som har betydelse vid bedömning av resultatet är:

• Maskart
• Tid på året
• Hästens ålder
• Senaste avmaskning
• Typ av gård

 

Se film om hur du tar ditt träckprov

 

Beställ SVA:s produkt

Parasitprov häst, träck (provtagningsmaterial)

Sidan granskades senast : 2024-04-03