Gå direkt till innehåll

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur

SVA undersöker döda vilda djur för att övervaka sjukdomsläget bland Sveriges vilt. Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, vill vi gärna att du rapporterar in det du hittat till oss.

Vi är beroende av att allmänheten rapporterar och när det är lämpligt hjälper oss med att sända in prover och döda djurkroppar. Vi undersöker djurkroppar både inom den så kallade fallviltundersökningen och inom riktade undersökningar av sjukdomar och smittor hos vilda djur.

Hjälp SVA övervaka sjukdomsläget hos vilda djur

SVA har ett övervakningsprogram för viltsjukdomar. Alla rapporter om sjukdomar och ökad dödlighet bland landets vilda djur är viktiga för att ge oss mer kunskap.

Vilket slags djur har du hittat?

Rapportera in ditt fynd med hjälp av de olika länkarna här. Om vi vill undersöka den djurkropp du hittat kontaktar vi dig.

Om du hittar sjuka eller döda djur, försök bedöma:

  • Hur många djur rör det sig om?
  • Vilken/vilka arter är det?
  • I vilket skick är kropparna?
  • Finns sjuka djur? Försök att beskriva deras symtom.

Tänk på att sjuka eller döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor (zoonoser). Var försiktig när du hanterar döda djur. Använd gärna handskar, och var noga med din handhygien efter hanteringen.

Om du misstänker ett utbrott av smittsamma anmälningspliktiga sjukdomar ska även länsveterinären på länets länsstyrelse kontaktas.

Djurkroppen bör vara i gott skick

För att SVA ska kunna ställa en diagnos krävs i regel att kroppen är i tillräckligt gott skick. Ett dött djur som är för förruttnat eller delvis uppätet försvårar undersökningen. Undantag gäller för Statens vilt som alltid ska rapporteras in. Även alla döda vildsvin är av intresse att få inrapporterade och provtagna för olika smittor, även om de är delvis ätna eller förruttnade.

I vissa fall kan du kontakta den lokala kommunens viltvårds- eller miljöansvariga om ditt fynd, och få hjälp med hur du ska hantera det sjuka eller döda vilda djuret.

Statens vilt

De stora rovdjuren, de flesta rovfågelarterna och vissa sällsynta fåglar är så kallat Statens vilt, se Naturvårdsverkets webbplats. Om du träffar på ett dött djur som hör till den kategorin ska du informera polis då det är Polisen lokalt som har ansvar för att hand om kroppar av dessa arter. Djurkroppar som hör till statens vilt skickas sedan till Naturhistoriska Riksmuseet, förutom de stora rovdjuren björn, varg, lodjur och järv, dessa skickas till SVA.

Fallviltundersökningar

Enstaka fynd av sjuka och eller döda vilda djur i naturen betraktas som så kallat fallvilt. Vid SVA undersöks döda vilda djur inom den så kallade fallviltundersökningen. Grundstommen i arbetet utgörs av döda vilda djur som hittas ute i markerna, eller som hittas sjuka och avlivas, och som kan skickas in för obduktion och undersökning.

På SVA hanteras de av Viltsektionen vid Avdelningen för patologi och viltsjukdomar.

Jägare skickar in djur för undersökning

En annan viktig källa till kunskapen om vilka sjukdomar de vilda djuren har är när sjukliga förändringar som hittats på jagat vilt skickas in av jägare för undersökning.
Arbetet bekostas till största delen med medel från Viltvårdsfonden. Det betyder att när du skickar in material till oss är undersökningen normalt kostnadsfri.

Riktade undersökningar

Riktade undersökningar kompletterar fallviltundersökningen. Dessa undersökningar ger oss kunskap om de sjukdomar som förekommer bland våra vilda djur och ger oss möjlighet att upptäcka nya sjukdomar. Ett exempel är provtagning på flyttfåglar där man kartlägger förekomst av salmonella och influensavirus. Provtagning av parasiter som dvärgbandmask på rävar är ett annat exempel.

Sidan granskades senast : 2024-02-01