Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mpox

  Apor Gnagare

  Mpox (tidigare benämnt apkoppor), är en sjukdom som orsakas av ett virus, apkoppsvirus, som normalt enbart förekommer i västra och centrala Afrika. Trots namnet så är det troligen inte apor som utgör det huvudsakliga värddjuret, utan snarare någon art av gnagare.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Ja

  Zoonos :

  Ja

  Allmänt

  Mpox är en sjukdom som orsakas av ett orthopoxvirus som är besläktat med det utrotade smittkoppsviruset. Viruset beskrevs första gången hos apor och har sitt ursprung i länder i Väst- och Centralafrika. Trots namnet så är det troligen inte apor som utgör det huvudsakliga värddjuret, utan snarare någon eller några arter av gnagare såsom jättepåsråttor och olika typer av ekorrar.

  Mpox är en zoonos, dvs en sjukdom eller infektion som kan spridas mellan djur och människor. Antalet humana fall av mpox ökar i världen och sedan juli månad 2022 klassar Världshälsoorganisationen spridningen av detta virus som ett internationellt hälsonödläge. Den nuvarande spridningen verkar endast ske mellan människor, och det finns inget som tyder på att djur är inblandade.

  Smitta mellan människor sker framför allt genom nära hudkontakt med en annan smittad person, men även droppsmitta och indirekt smitta förekommer. Hos människa börjar sjukdomen ofta med feber, huvudvärk, ryggsmärta, svullna lymfknutor och trötthet under ett eller ett par dygn för att sedan följas av gradvis blåsutveckling.

  Hos infekterade däggdjur varierar sjukdomsbilden och allt från symtomlösa infektioner till dödlig sjukdom har beskrivits. Kunskapen om mottaglighet för mpox hos olika djurarter är begränsad och har etablerats genom experimentella infektioner och undersökningar i samband med utbrott, samt genom att samla in prover från vilda djur. Gnagare förefaller vara mest mottagliga för viruset, men mottagligheten skiljer sig mellan olika arter och olika åldersgrupper. Exempelvis verkar vuxna råttor inte vara mottagliga för experimentell infektion, medan unga/nyfödda råttor kan utveckla allvarlig sjukdom och död. Detsamma gäller för kaniner. Primater är mottagliga för infektion och virus har isolerats från bland annat orangutang, schimpans och krabbmakak. Apor i fångenskap har uppvisat liknande sjukdomsbild som vid infektion hos människor.

  Smittspridning av apkoppsvirus från djur till människa har rapporterats förekomma från orangutang, krabbmakak, trädekorrar och präriehundar men fler djurarter är misstänkta smittbärare i de länder där viruset har sitt ursprung.

  Smitta mellan människa och djur?

  I augusti 2022 publicerades en fransk rapport i The Lancet om hur mpox för första gången påvisats hos hund. Hunden tros ha smittats från infekterade människor och det är första gången som en misstänkt smittöverföring av apkoppsvirus från människa till hund beskrivits. Hunden bodde i ett hushåll med två människor med konstaterad smitta, och sov bland annat i deras säng. Cirka en vecka efter att hundens ägare utvecklat symtom inkluderande hudblåsor, noterades abdominala hudpustler och små ytliga hudulcerationer perianalt hos hunden. Apkoppsvirus kunde sedan påvisas från hundens hudblåsor.

  Om djur som utsatts för viruset utvecklar kliniska sjukdomstecken ska kontakt tas med jourhavande epidemiolog vid SVA.

  Sidan granskades senast : 2023-04-26