Gå direkt till innehåll

Epizootisjukdomar - en allvarlig smittsam djursjukdom

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Lagstiftningen för dessa sjukdomar bestämmer hur man ska agera vid misstanke om dem i syfte att minska risk för vidare smittspridning.

Misstanke om epizootisjukdom ska anmälas till veterinär

Om du som djurägare har misstanke om epizootisjukdom ska du kontakta din veterinär. Om du inte får tag på din ordinarie veterinär, ring närmaste jourhavande veterinär. 

Den som sköter sina egna - eller någon annans djur – är skyldig att kontakta veterinär om djuren visar tecken på allvarlig smittsam sjukdom.

Undersökningsplikt för veterinärer

Om du som är veterinär har anledning misstänka att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, ska du omedelbart göra en undersökning för att fastställa sjukdomens art. Som veterinär kan du kontakta SVA:s epizootijour/Tjänsteman i beredskap (TiB) för att diskutera misstankens art, smittskydd och andra frågor. Inför provtagning ska epizootijouren kontaktas för optimal och säker provtagning.

Anmälningsplikt

Anmäl misstanken till Jordbruksverket och länsstyrelsen. 

För veterinär gäller - oavsett tjänstebefattning eller om man är i tjänst eller inte, att misstanke om epizootisjukdom omedelbart ska anmälas.

Motverka smittspridning

Beroende på vilken sjukdom som du misstänker kan olika åtgärder vidtas för att förhindra att smitta sprids. Generellt ska man göra vad man kan för att undvika att de sjuka djuren och gruppen av djur som de tillhör har kontakt med andra djur. Det gäller direkta kontakter (djur till djur) och indirekta kontakter dvs. via att andra djur kommer i kontakt med t.ex. gödsel från de sjuka djuren.

Spärrförklaring

Om du som är veterinär har grundad anledning att anta att ett fall av epizootisk sjukdom har inträffat, ska du, i den utsträckning som behövs för att motverka smittspridning, besluta om förbud mot att besöka, lämna, eller utföra transporter till eller från det område där sjukdomsfallet inträffat eller där smitta annars kan antas förekomma.

Som veterinär bör du rådgöra med Jordbruksverket eller SVA:s epizootijour innan spärren utfärdas. Om det bedöms nödvändigt för att förhindra smittspridning har du dock både rättighet och skyldighet att utfärda spärrförklaring. Jordbruksverket bestämmer snarast om beslutet ska fortsätta att gälla.

Omfattningen av spärrförklaringen styrs av vilken sjukdom som misstänks och baseras främst på smittämnets möjliga spridningsvägar. Innehållet och innebörden av spärrförklaringen bör noga klargöras för djurägaren och den som har djuren i sin vård (djurskötaren) och ska vara skriftlig.

Provtagning

Vid misstanke om epizooti, ska du alltid kontakta SVA:s epizootijour innan provtagning utförs för att säkerställa optimal och säker provtagning och provhantering.

Epizootiutrustning

Varje länsstyrelse förvaltar över en så kallad epizootiutrustning som kan användas i händelse av epizootimisstanke. I utrustningen finns de skyddskläder, provtagningsutrustning och transportförpackningar som kan behövas för att kunna genomföra ett besök och för att kunna skicka smittfarliga prover på ett säkert sätt. Rådgör med SVA:s epizootijour vilken del av utrustningen som du kan behöva.

Var utrustningen finns förvarad varierar. I vissa fall är det på länsstyrelsen och i andra fall är den utplacerad på andra platser i länet.

Epizootiutrustningen administreras av SVA på uppdrag av Jordbruksverket.

Sidan granskades senast : 2022-09-30