Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest hos vildsvin i Tyskland

Tyska myndigheter rapporterade den 10 september 2020 att afrikansk svinpest (ASF) bekräftats hos ett dött vildsvin hittat i förbundslandet Brandenburg, omkring fyra kilometer från den tysk-polska gränsen. Brandenburgs sydöstra del Spree-Neisse, där vildsvinet hittades, angränsar till två av de drabbade regionerna i västra Polen.

Området kring den tysk-polska gränsen är vildsvinstätt. Foto: Maurizio Bonora.

För att begränsa smittan har Tyskland infört åtgärder i området vilket omfattar bland annat jaktförbud, insats för att hitta, provta och ta omhand vildsvinskadaver, förstärkta smittskyddsrutiner i grisbesättningar och tillfälligt förbud för lantbruksaktiviteter.

I och med fyndet är Tyskland den tolfte medlemsstaten att drabbas av spridningen av ASF, som sedan 2014 förekommit inom EU. Övriga medlemsstater som rapporterat utbrott hos tamgris och/eller fall på vildsvin är: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Belgien och Grekland med en enskild rapport om ett utbrott i en småskalig besättning.  Tjeckien som 2017 drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin i östra delarna av landet friförklarades officiellt i mars 2019. I Belgien, som liksom Tjeckien drabbades av en begränsad ASF-introduktion till vildsvin, har myndigheterna bekämpat sjukdomen enligt samma modell som Tjeckien med tillsynes goda resultat. I början av året har Belgien rapporterat tre fynd av ASF på upphittat kadavermaterial av vildsvin. Bedömningarna som gjorts är att de upphittade kvarlevorna är minst 6 månader gamla och att dessa vildsvin därmed dött under förra året. Belgien avser att även de ansöka om officiell frihet från ASF under 2020.

Karta visar var i östra Tyskland afrikansk svinpest hos vildsvin rapporterades 2020.
Karta över det rapporterade fallet av afrikansk svinpest (ASF) hos vildsvin i östra Tyskland. Källa: EU:s sjukdomsrapporteringssystem ADNS.

ASF har förekommit i vildsvinspopulationen i Polen sedan 2014, begränsat till landets östra delar. Under senare delen av 2019 sågs en plötslig långväga spridning till landets västra delar, där smittan nu har fäste i vildsvinsstammen. Hittills i år har Polen rapporterat knappt 1000 fall av ASF hos vildsvin i de västra delarna. Även åtta tamgrisbesättningar i området har rapporterats smittade sedan årsskiftet, varav tre större besättningar och fem småskaliga. Inga fall av infekterade vildsvin eller utbrott på tamgris har rapporterats från Polen närmare den tyska gränsen än cirka 3 mil.

Det saknas idag internationellt jämförbar populationstäthet för vilda djur då insamlingen av uppgifter inte görs på likartat sätt. Dock är området kring den tysk-polska gränsen ett vildsvinstätt område.

Med undantag av Rumänien, och till viss del Bulgarien, har smittspridningen i EU främst skett i vildsvinspopulationen med sporadiska utbrott i tamgrisbesättningar och då med begränsad sekundär spridning. Spridningen har dels skett successivt och långsamt inom vildsvinpopulationen, dels via långväga spridning av smittade köttprodukter med människans hjälp.

I ett internationellt perspektiv har ASF inte bara spridit sig inom EU. I Europa utanför EU har ASF sedan tidigare rapporterats från Georgien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Serbien. I augusti 2018 rapporterade Kina sitt första fall av ASF och efter det har sjukdomen fått en omfattande geografisk utbredning i landet. Smittan har dessutom spridits till ett flertal angränsande länder: Mongoliet, Nordkorea, Sydkorea, Vietnam, Kambodja, Burma, Laos, Filipinerna, Östtimor och Papua Nya Guinea. Senast i raden av smittade länder i södra Asien är Indien.  Kina härbärgerar knappt 50 procent av världens tamgrisar, men också flera av de andra länderna som drabbats i Sydostasien har betydande grisproduktion, som domineras av småskaliga anläggningar med mycket låg biosäkerhet. Utvecklingen har fått ekonomiska följder av global omfattning och risken för fortsatt spridning bedöms som mycket hög.

För svenskt vidkommande är bedömningen att fallet i Tyskland inte nämnvärt påverkar sannolikheten att Sverige drabbas ytterligare, men att denna fortsatt är förhöjd på grund av den rådande situationen. Det krävs en kedja av händelser för att smittan ska nå svenska djur, och ju längre tid som går med fortsatt smittspridning, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten att denna kedja av händelser som krävs till slut inträffar.

Kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar innehåller smittämnet och införsel av sådana produkter till Sverige bedöms vara den största smittrisken för svenska grisar och vildsvin. Införsel av sådana produkter från smittade områden är därför inte tillåten. God efterlevnad av detta förbud, i kombination med goda smittskyddsrutiner som omfattar minimerad direkt eller indirekt kontakt med vildsvin i våra grisbesättningar, ger förutsättningar att hålla Sverige fritt från ASF.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen