Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Afrikansk svinpest i Baltikum – förvärrad situation

Sedan afrikansk svinpest upptäcktes i Estland, Lettland och Litauen under 2014 har hundratals utbrott rapporterats, framförallt hos vildsvin men också i småskaliga och kommersiella grisbesättningar.

Karta med översikt av utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin och gris i Baltikum 2015.
Utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin och gris i Baltikum under 2015. Källa: OIE

Länderna har vidtagit omfattande smittskydds- och bekämpningsåtgärder och under första halvan av 2015 rapporterades också färre fall i grisbesättningar. Rapporter om afrikansk svinpest på vildsvin har dock fortsatt att komma. Under sommaren i år har situationen återigen försämrats genom att afrikansk svinpest konstaterats i flera småskaliga grisbesättningar i alla tre länderna. Dessutom har tre kommersiella besättningar i Estland drabbats av smittan. Stora delar av Lettland och Litauen ligger inom de restriktionsområden som fastslagits av EU-kommissionen och när det gäller Estland ingår hela fastlandet i restriktionsområdet.

Stapeldiagram över fall av afrikansk svinpest i Baltikum och Polen 2014-2015.
Antalet utbrott av afrikansk svinpest i Baltikum och Polen sedan januari 2014.Källa: Empres-I, FAO

Afrikansk svinpest får anses vara etablerad i Baltikum och smittspridningen är inte under kontroll. I Estland finns långt framskridna planer på omfattande vildsvinsjakt för att begränsa sjukdomen. Detta är kontroversiellt och rekommenderas inte generellt som en metod att begränsa sjukdomen.

Sannolikheten att sjukdomen ska nå svenska grisar eller vildsvin bedöms som fortsatt förhöjd och hög medvetenhet om hur besättningar kan skydda sig mot sjukdomen behövs därför hos veterinärer, djurhållare och andra som har kontakt med grisbesättningar och vildsvin.

Förutom att sjuka grisar och vildsvin kan föra smittan vidare finns smittämnet också i kött, produkter och kroppsvätskor från smittade vildsvin och grisar. Införsel av sådana produkter till Sverige innebär en risk att svenska vildsvin eller grisar smittas och är därför inte tillåten från smittade områden. Det är särskilt viktigt att personer som arbetar med grisar, besöker grisbesättningar eller kommer i direkt eller indirekt kontakt med vildsvin tänker på att vidta åtgärder för att inte föra med sig smitta till Sverige vid besök i Baltikum. Fortsatt goda, löpande smittskyddsrutiner är också av största vikt för att hålla Sverige fritt från afrikansk svinpest.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen