Gå direkt till innehåll

ITP – Internationellt samarbete för bättre djurhälsa

SVA driver sedan år 2018 det internationella träningsprogrammet ITP310, Healthy livestock – Safe food.  Projektet är ett samarbete mellan Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitet, och fem partnerländer i Östafrikanska gemenskapen (East African Community, EAC); Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda, samt Zambia.  

Programmet syftar till att förbättra djurhälsan, minska risken för zoonotiska och livsmedelsburna infektioner, minska antibiotikaanvändningen samt stötta de kvinnor som arbetar inom livsmedelsproduktionen. Genom att utveckla hela kedjan inom djurhållning och livsmedelsproduktion från jord till bord, med insatser för lokala, regionala och nationella myndigheter, privata aktörer och civilsamhällets aktörer, så som olika föreningar eller kooperativ. bidrar programmet till att uppfylla flera av de globala hållbarhetsmålen så som utrota fattigdom, utrota hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och bekämpa klimatförändringarna.   

Jordbruk är fortfarande den största ekonomiska sektorn i de flesta av låginkomstländerna, där småbruk är den dominerande driftsformen, och djurhållningen är central. Satsningar inom jordbrukssektorn är mer effektivt för att stärka ett lands ekonomi, och på så sätt bidra till fattigdomsbekämpning, än satsningar inom andra branscher. Utbrott av djursjukdomar kan få katastrofala följder för familjers ekonomiska förutsättningar, livsmedelsförsörjning och hälsa.  

I många låginkomstländer är tillgången till veterinära tjänster oerhört begränsad, framför allt på landsbygden. Detta påverkar djurhälsan i första hand, men även följande led påverkas i form av brist på officiell kontroll vid slakt och förädling. Likaså leder brist på veterinära tjänster till felanvändning av antibiotika, vilket bidrar till det globala hotet om antibiotikaresistens.

Eftersom programmets huvudspråk är engelska finns materialet och ytterligare information på vår engelska sida.

Sidan granskades senast : 2020-11-19