Gå direkt till innehåll

Influensa hos gris

Gris

Influensa som anpassat sig till gris kom till Sverige första gången under vintern 1981-82. Då i form av subtypen H1N1 som snabbt spred sig över landet och orsakade kraftiga sjukdomsfall. Sedan dess har även influensatyperna H3N2 och H1N2 etablerat sig hos gris i Sverige, samtidigt som de kliniska effekterna har minskat.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Bakgrund

En influensastam är oftast anpassad till ett djurslag eller till människa, men viruset kan anpassa sig till flera olika djurslag och är därmed att betrakta som en potentiell zoonos. Exempelvis har 2009 års pandemiska influensa A2009 (H1N1) som initialt påvisades hos människor i Mexiko sedan detta år även påvisats hos grisar runt om i världen. Denna variant är dock huvudsakligen anpassad för människor och hos grisar har endast lindriga eller oftast inga sjukdomssymtom alls noterats. I Sverige påvisades pandemisk influensa A2009 (H1N1) hos gris för första gången under 2013.

Smittämne och smittvägar

Influensa orsakas av det mycket förändringsbenägna influensaviruset. När viruset muterar och nya varianter uppstår föreligger det risk för en snabb spridning av sjukdomsfall över världen.

Influensa är ett mycket smittsamt virus som sprids lätt mellan djur med nära kontakt. Smittan kan även spridas med luften, varför den sprids snabbt inom en besättning. Vid gynnsamma väderförhållanden kan luftburen smittspridning ske mellan närliggande besättningar. 

Klinisk bild

Influensa orsakar feber, aptitlöshet och hosta. Tidigare helt oexponerade djur kan hosta så att de kräks. Vid lindrigare fall kan sjukdomen uppträda mer eller mindre subkliniskt. Sjukdomen kan förvärras av följdinfektioner, exempelvis med Pasteurella multocida. Okomplicerade fall av influensa läker av på cirka en vecka.

Provtagning och diagnostik

På grund av influensavirusets förändringsbenägenhet är det viktigt att försöka isolera influensavirus och typa det vid akut sjukdomsutbrott. Kontakta gärna SVA för att rekvirera provtagningsmaterial.

För epidemiologiska undersökningar går det bra att analysera antikroppar i serum.

Behandling och förebyggande åtgärder

På besättningsnivå förebyggs influensa främst genom att bryta smittvägarna inom besättningen, till exempel genom att upprätthålla en ålderssektionerad produktionsform där äldre djur inte möter yngre och smittar ned dem. Det finns idag även vacciner som är baserade på de tre varianterna av influensa som påvisats hos svenska grisar (H1N1, H1N2 och H3N2) .

Beställ SVA:s analyser

Influensavirus A (SIV), antikroppar

Influensavirus gris (PCR)

Luftvägspaket gris (PCR)

Beställ SVA:s produkter

Vacutainerrör utan tillsats 6 ml, 100 st

Hållare till vacutainerrör, 10-pack

Kanyl till vacutainerrör, 0,9x40 mm, 100 pack

Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-07-11