Gå direkt till innehåll

Mastit orsakad av ovanliga juverpatogener hos nötkreatur

Nötkreatur

I ovanliga fall kan juvret infekteras av ett stort antal olika infektionsämnen vilket kan leda till både subklinisk och klinisk mastit.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Introduktion

De flesta mastiter orsakas av stafylokocker, streptokocker och koliformer. Det finns dock ett stort antal mikroorganismer som också kan orsaka mastit men som är ovanliga fynd i detta sammanhang. Oftast orsakar de inte några större sjukdomsutbrott, men då och då ger de upphov till enstaka eller hopade fall av mastit. En del mikroorganismer kan också smitta människor och orsaka sjukdom.

Förekomst

Vid en nationell undersökning av infektionsagens vid akut klinisk mastit år 2013-2018 identifierades övriga mikroorganismer (inklusive övriga koliformer och övriga streptokocker) i 6 procent av proverna. Vid en liknande undersökning av subklinisk mastit 2008/2009 var motsvarande siffra 3 procent.

Kliniska symtom

Varierar från höggradig akut klinisk mastit till subklinisk mastit.

Differentialdiagnoser

Mastit orsakad av andra bakterieagens.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Till exempel Bacillus spp, Citrobacter spp, Corynebacterium spp, Enterobacter spp, Enterococcus spp, jäst och andra svampar, Lactobacillus spp, Lactobacillus spp, Lactococcus spp, Listeria spp, Mannheimia spp, Nocardia spp, Pantoea spp, Pasteurella spp, Proteus spp, Prototecha spp, Pseudomonas aeruginosa, Raoultella spp, Serratia spp och Streptococcus parauberis.

Infektionsport:

Spenkanalen

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret

Smittvägar:

Beroende på infektionsämnenas vanligaste smittkälla (juver eller omgivning) sker smittspridning antingen mellan kor framför allt vid mjölkning eller från miljön till juvret mellan mjölkningar. De flesta ovanliga juverpatogenerna är dock omgivningsbakterier. Se artikel Ovanliga juverpatogener (pdf) och Tabell 1 (pdf) för mer detaljer.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium. Utseende vid mikroskopering och odling av ett urval av ovanliga juverpatogener presenteras i Tabell 2 (pdf).

Behandling och profylax

Råd rörande behandling och profylax varierar beroende på infektionsämne. Se artikel Ovanliga juverpatogener (pdf) och Tabell 1 (pdf) för detaljer. Kunskap rörande effektiva behandlingsrutiner är bristfälliga. Generellt gäller att akuta fall hanteras som vanliga koliforminfektioner. Kroniska fall har oftast dålig prognos. Generellt har antibiotikabehandling av gramnegativa juverinfektioner oftast begränsat värde. Förbättrad hygien i kornas närmiljö är viktig profylax för alla bakterieagens där omgivningen är den vanligaste smittkällan. Om mjölkbesättningar följer vanliga rekommendationer för att förebygga mastit kommer även de ovanliga juverpatogenerna att hållas på en låg nivå.

Beställ SVA:s analyser

Bakteriologisk typning av isolat från mjölk

Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

Mastitbakteriologisk undersökning, per juverdel (1-3 juverdelar)

Miljöprov - Bakterieodling avseende mastitpatogener

Beställ SVA:s produkter

SELMA, 3 st per förpackning

SELMA PLUS, 3 st per förpackning

Mjölkrör, 10 st

Mjölkrör 1x80 st

Mjölkrör, 6x80 st

Hitta på denna sida