Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Fågelinfluensa – smittskyddsarbetet fortsätter

Den 29 april beslutade Jordbruksverket att upphäva högriskområdet för fågelinfluensa som funnits i stora delar av Götaland och östra Svealand sedan 3 november 2021. Beslutet baseras på SVA:s bedömning av risken att fjäderfä smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Vi har ett förbättrat smittläge men både fågelinfluensa och newcastlesjuka utgör ett fortsatt hot, både denna säsong och kommande säsonger. Detta gör att fjäderfänäringen ständigt behöver jobba med effektiva smittskyddsrutiner, även när hönsen går ute.

Figur 1: Utbrott av fågelinfluensa hos fjäderfä (röd) och andra fåglar i fångenskap (beige) samt vilda fåglar (blå) i Sverige 1 oktober 2021-2 maj 2022.

I SVA:s senaste epidemiologiska lägesbild för fågelinfluensa finns en sammanställning av smittläget nationellt och internationellt. Sedan årsskiftet har smittläget präglats av enstaka positiva fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar, i snitt ungefär ett per vecka, på geografiskt spridda platser i landet. Under samma period har det bara varit ett utbrott hos tama fåglar och det är ett betydligt bättre resultat än samma period under 2021 som var mycket svår.


På kort sikt förväntar vi oss en ytterligare förbättring där risknivån succesivt sjunker i takt med mindre gynnsamma förhållanden för virusöverlevnad och avtagande flyttfågeltrender. Med det sagt kvarstår en viss risk för introduktion till fjäderfä och lokalt kan den risken vara högre än den generella riskbedömningen speglar.


Samtidigt som situationen på nationell nivå är relativt bra, är den rapporterade förekomsten av fågelinfluensa hög globalt vilket kan öka riskerna för nyintroduktion av fågelinfluensa med flyttfåglar på längre sikt och eventuellt redan till hösten. Tyvärr pekar mycket på att vi kommer att behöva leva med fågelinfluensa även framöver och mycket arbete pågår för att anpassa fjäderfäproduktionen i Europa till det nya smittläget.
Ett stort arbete som pågår är att stärka smittskyddet inom fjäderfäproduktionen. De båda branschorganisationerna Svenska ägg och Svensk fågel har fått finansiering från Jordbruksverket för att arbeta med bl. a utbildningsinsatser för att ytterligare höja smittskyddet i Sverige.


SVA har i samarbete med SLU, Lunds universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) nyligen inlett ett forskningsprojekt finansierat av FORMAS som ska ta tillvara lärdomar från fågelinfluensautbrotten 2020-2022. Från de utbrott vi har haft har vi sett att det rört sig om flera olika tillfällen av smittöverföring från vilda fåglar till tamfjäderfän. Projektet som helhet syftar till att ta fram kunskap som ska ge underlag för ännu mer träffsäkra förebyggande åtgärder för att förhindra framtida utbrott av fågelinfluensa.


Vaccination diskuteras

Frankrike driver som ordförandeland i EU, och som det hårdast drabbade landet av fågelinfluensa, frågan om att införa vaccination mot fågelinfluensa i EU. Vaccinationsfrågan är mycket komplex och en av de stora utmaningarna är att övervakningen av sjukdomen försvåras i vaccinerade populationer. Orsaken till det är att vaccineringen inte helt förhindrar infektion och utsöndring av virus, däremot skyddar det mot symtom på sjukdomen. Resultatet blir att fågelinfluensa kan gå under radarn eftersom det kan finnas symtomlösa infekterade flockar och övervakningen måste baseras på aktiv övervakning med provtagning. I Sverige har samtliga utbrott de senaste åren konstaterats genom klinisk eller passiv övervakning där djurägare och veterinär har anmält misstanken baserat på ökad dödlighet och/eller kliniska symtom.

Ytterligare en utmaning är att ta fram vacciner som är effektiva och som kan administreras på ett sätt som är hanterbart i dagens fjäderfäproduktion. Vaccinerna som används behöver också kunna anpassas efter fågelinfluensavirusets föränderliga karaktär. Samtidigt är situationen inom vissa delar av fjäderfäproduktionen ohållbar. Över 2 100 utbrott av högpatogen fågelinfluensa hos fjäderfä har rapporterats till EU:s animal disease information system (ADIS) sedan 1 oktober 2021.

Närmare 42 miljoner fjäderfän har dött eller avlivats på drabbade gårdar i Europa under samma period och utöver det har ett stort antal friska fjäderfän inom restriktionsområden avlivats i förebyggande syfte i vissa länder.
Fågelinfluensan kvarstår tyvärr som en av många utmaningar för dagens livsmedelsproducenter i ett läge där Sveriges livsmedelsproduktion är viktigare än någonsin.

Läs mer

Smittläge för fågelinfluensa

Rapportera sjuka/döda vilda djur via formuläret https://rapporteravilt.sva.se/

Läs mer hos andra

Jordbruksverket (mynewsdesk.com): Högriskområdet för fågelinfluensa upphävs

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen