Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för get

Getter är små idisslare och i Sverige finns omkring 20 000 getter. Det finns ett hundratal getgårdar med småskalig ostproduktion och majoriteten av producenterna har både djur och mejeri. De flesta av de mjölkproducerande getterna är av svensk lantras. Det finns också några mohairbesättningar med angoragetter som producerar ull, besättningar som håller allmogegetter i bevarandesyfte samt en hel del hobbybesättningar som håller getter för sällskap eller landskapsvård. Intresset för att använda även getens kött har ökat de senaste åren i Sverige, men än är produktionen marginell. Globalt sett är geten ett mycket vanligt och viktigt djur som bidrar till miljoner människors försörjning.

Hälsoläge

Närbild av en flock unggetter av svensk lantras, varav några har horn, som trängs i en hage.
Unggetter. Foto: Ylva Persson/SVA

I Sverige är hälsoläget hos getter förhållandevis gott. Parasitsjukdomar och utfodringsrelaterade sjukdomar är viktiga områden. För mjölkgetter är mastit en vanlig och betydelsefull sjukdom, inte minst ekonomiskt.  SVA bidrar med diagnostiska tester och expertkunskap om infektionssjukdomar hos get.

Kontrollprogram och analyser

Vissa viktiga getsjukdomar bevakas i nationella kontroll- eller övervakningsprogram. Hit hör CAE och scrapie.

SVA har en bred verksamhet för diagnostik. De analysmetoder som används är väl dokumenterade och i många fall ackrediterade enligt ISO/IEC 17025.

Forskning och utveckling

Under de senaste åren har flera forskningsprojekt drivits om mastit hos get. Projekten finansieras vanligen av fonder och nationella forskningsråd och sker ofta i samarbete med lantbruksuniversitetet och branschens organisationer. Resultaten presenteras vid kongresser och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Många av de diagnostiska metoder som används har utvecklats genom FoU-verksamheten inom SVA. Läs mer om SVA:s aktuella forskningsprojekt.

Information och rådgivning

SVA tillhandahåller rådgivning om get via flera olika kanaler, bland annat i form av praktiska råd om provtagning och sjukdomsproblem till branschorganisationer, veterinärer, studenter och djurägare. Aktuell kunskap sammanställs och förmedlas muntligt i samband med konferenser, kurser och vid undervisning av veterinärstudenter. Rapporter för veterinärer och artiklar i svenska och internationella vetenskapliga tidskrifter publiceras kontinuerligt.

Sidan granskades senast : 2024-04-29