Gå direkt till innehåll

SVA:s uppdrag och styrning

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. Myndigheten ligger organiserad under Landsbygds- och infrastruktur­departementet.

Instruktion

Regeringens förordning med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, anger ramarna för SVA:s verksamhet.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut och anger mål för SVA:s verksamhet, hur stora anslag myndigheten får och vad för resultatinformation som SVA ska lämna till regeringen efter årets slut.

Regeringsuppdrag

Regeringen ger oss uppdrag både i det årliga regleringsbrevet och löpande under året i särskilda regeringsbeslut. Uppdragen redovisas till regeringen, om inte regeringen har beslutat om något annat.

SVA styrs också av

Epizootilagstiftningen är en speciell lagstiftning som bestämmer hur man ska agera vid misstanke om en epizootisjukdom. En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Lagen syftar till att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning. Den som har hand om ett djur och misstänker att det smittats av en epizootisk sjukdom är skyldig att direkt anmäla det till veterinär. Förteckningar över epizootiska sjukdomar finns på Jordbruksverkets webbplats

SVA är en myndighet med beredskapsuppdrag, myndighetens arbete styrs också av förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

Lagstiftning som arbetsmiljö- och miljölagstiftning, men också lagstiftning kring djurhälsa, foder och livsmedel.

Ackreditering och certifieringar inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Kundpåverkan för att kunna leverera det som kunder, samarbetspartners och intressenter vill ha, och förväntar sig. Detta fångas upp bland annat genom kundundersökningar och klagomålshantering för att förbättra verksamheten.

För att säkerställa att vi är en opartisk myndighet tillämpas bland annat regler och anvisningar rörande intressekonflikter samt jävsförhållanden.

SVA strävar efter att minska sin negativa miljöpåverkan.

Sidan granskades senast : 2023-02-09