Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Blyförgiftning hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Blyförgiftning kan orsaka allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos nötkreatur. Det är därför viktigt att undvika att djuren exponeras för bly till exempel via gamla bilbatterier.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur insjuknar. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  Kan drabba alla åldersgrupper men akut förgiftning är vanligare hos unga individer. Oftast enstaka fall, men kan uppträda som utbrott.

  Kliniska symtom

  Generellt gäller att de flesta symtomen kommer från magtarmkanalen och/eller är centralnervösa. I vissa fall kan förloppet gå så snabbt att djuren hittas döda utan att symtom observerats.

  Akut: Blindhet, tuggande, fradgning, råmanden, darrningar, stapplande gång, kramper, tics i ansikte, öron, ögonlock, känslig för beröring mm. Dör inom 12-24 timmar.

  Subakut: Blindhet, pressar huvudet mot inredningen, slöhet, stapplande, vinglig eller cirklande gång, anorexi, tics i ansikte, öron, ögonlock, tandgnissling och salivering, känslig för beröring, våmstas, förstoppning följt av diarré mm. Dör inom tre till fyra dagar. Avsaknad av eller kraftigt nedsatt palpebralreflex är en tydlig indikation på blyförgiftning.

  Differentialdiagnoser

  CCN/polioencephalomalacia, vitamin A-brist, hypomagnesemi, nervös acetonemi, arsenikförgiftning, mykotoxicos (Claviceps paspali), hjärn-/hjärnhinneinflammation, rabies, ögoninflammation.

  Etiologi och patogenes

  Orsak:

  Intag av bly till exempel genom att djuren slickat på bilbatterier, inredning målad med blyhaltig färg eller att de svalt något blyhaltigt föremål.

  Inkubationstid:

  Upp till ett par dagar beroende på dos.

  Dödlig dos:

  Engångsdos: Kalvar 400-600 mg/kg kroppsvikt, vuxna 600-800 mg/kg.
  Upprepat intag: Kalvar 5 mg/kg under 7 dagar, 2,7 mg/kg under 20 dagar.

  Spridning i djuret:

  Upptag till blodet sker via våm/nätmagsslemhinnan. Skador i kapillärernas endotelceller rubbar transportmekanismer mellan blod och hjärna, vilket ger degeneration i nervsystemet. Även lever och njurar skadas. Irritation av slemhinnan ger gastroenterit. Bly deponeras i muskler och inre organ och frisätts successivt. Utsöndring sker i urin, avföring och mjölk.

  Provtagning och diagnostik

  Analys av bly i blodprov (helblod, använd EDTA-rör). Obduktion och analys av bly i vävnad från lever och/eller njure.

  Behandling

  Som antidot vid blyförgiftning kan natriumkalciumedetat (Na2CaEDTA) ges subkutant.
  Eventuellt kan behandlingen kompletteras med tiamin. Vissa källor anger att man kan göra rumenotomi för att plocka bort blyföremål. Återhämtning tar upp till två veckor.

  Profylax

  Undersök regelbundet beten som ligger nära staket samt precis utanför staketen, främst de delar som ligger nära vägar, avseende förekomst av bilbatterier eller dylikt. Måla inte med blybaserade färger i ladugården.

  Övrigt

  Det är okänt hur lång tid det bör gå efter förgiftningstillfället innan mjölk eller kött kan anses säkra som livsmedel för human konsumtion. Upprepade blodprover kan användas för att kontrollera utvecklingen.

  Beställ SVA:s analyser

  Grundämnen 1 element i helblod/serum

  Grundämnen 1 element i organ

  Sidan granskades senast : 2023-02-03