Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Utbrott av blåtunga serotyp 3 i Europa

I september 2023 upptäcktes en för Europa ny variant av blåtungevirus, BTV3, hos får och nötkreatur i Nederländerna. Viruset spreds snabbt över hela landet och gav upphov till ett omfattande utbrott med allvarlig sjukdom och relativt hög dödlighet i drabbade besättningar.

Ett får som smittats av blåtunga. Foto: Wikipedia/Fourrure

Hittills har knappt 6 000 fall av BTV3 rapporterats från Nederländerna. Det är framför allt får som har drabbats.  Enstaka sjukdomsfall orsakade av BTV3 har även rapporterats från Tyskland, Belgien och Storbritannien. Eftersom blåtungevirus (BTV) primärt smittar via svidknott avstannade utbrottet i princip helt under senhösten och vintern men spridningen förväntas fortsätta under knottsäsongen 2024. I dagsläget finns inget vaccin mot BTV3 men efter hårt tryck från flera av de drabbade länderna är detta under utveckling med ambitionen att de första doserna ska vara tillgängliga under första halvåret 2024. I dagsläget saknas information om när kommersiella vacciner kan förväntas vara tillgängliga i större volymer.

BTV kan infektera de flesta idisslare men ger vanligen bara symtom hos får och nötkreatur. Infekterade djur får feber, sårig och svullen slemhinna i mun och nos, kraftig salivering, hälta och minskad mjölkproduktion. Viruset smittar inte direkt mellan djur utan blodsugande svidknott som kan uppföröka viruset krävs för spridning. Svidknott av de arter som kan sprida BTV är vanligt förekommande i stora delar av Europa, inklusive i Sverige. Sjukdomen är förtecknad enligt EU:s djurhälsolag och således anmälningspliktig i Sverige vid misstanke om förekomst hos djur i enlighet med SJVFS 2021:10.

Knottsäsong och vaccintillgång avgörande för vidare spridning

Hur smittspridningen i Europa kommer att bli under året är beroende av hur knottsäsongen blir (detta beror i sin tur på temperatur och klimat) och när ett vaccin finns tillgängligt. Att skydda boskap från knottangrepp är svårt och utan omfattande vaccinationsinsatser förväntas smittspridningen av BTV3 i Europa bli stor under 2024. Vid tidigare utbrott av blåtunga (blåtungevirus serotyp 8, BTV8) krävdes flera vektorsäsonger innan smittan nådde Sverige.

Skulle utbrottet av BTV3 sprida sig i Europa och det bli hög förekomst av smittade svidknott i Danmark eller norra Tyskland finns risken att smittan introduceras till Sverige via inblåsande svidknott. Jämfört med Nederländerna är klimatet i Sverige mindre gynnsamt för spridning av BTV, dessutom är boskapspopulationen glesare än i många andra europeiska länder vilket skulle kunna ge en långsammare och mindre omfattande smittspridning.

I dagsläget och de kommande månaderna bedöms risken för att BTV3 kommer till Sverige som mycket låg. Du kan läsa mer i en riskvärdering, som finns på länken nedan. Vi följer spridningen av BTV3 i Europa kontinuerligt och genomför riskvärderingar och sammanfattar den epidemiologiska lägesbilden vid behov.

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen