Gå direkt till innehåll

Bandmask hos häst

Andra sjukdomsnamn: Anoplocephala perfoliata

Häst

Förekomst

Bandmasken är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom. De flesta infekterade hästar har få bandmaskar. SVA hittar bandmaskägg i cirka 20 procent av de prov som undersöks för det.

Agens

Bandmaskar är platta och uppbyggda av segment. Hästens bandmask är cirka 4 cm lång.
Bandmaskar är platta och uppbyggda av segment. Hästens bandmask är cirka 4 cm lång. Foto: SVA

Bandmasken Anoplocephala perfoliata är platt, cirka en centimeter bred och tre till fyra centimeter lång. Den består av flera segment. Mundelen består av fyra kraftiga sugkoppar som gör att masken kan suga fast på tarmens slemhinna.

Smittvägar

Bandmasken är beroende av en mellanvärd, så kallade pansarkvalster (Oribatidae), som är vanligt förekommande på betesmarker. Hos de könsmogna maskarna innehåller de bakre masksegmenten ägg. Segmenten lossnar från masken och följer med avföringen ut. Segmenten med äggen äts sedan upp av pansarkvalster och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar får de i sig kvalster med larver. Kvalstren kan leva ett par år på betet.

Patogenes

De smittförande kvalstren sväljs, och bandmasklarverna som finns i dem kommer ner i tarmen och utvecklas där till bandmaskar. Maskarna lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm (ileum). Det tar sex till tio veckor från det att hästen ätit smittade kvalster tills att det finns könsmogna maskar i tarmen.

Symtom

Bandmask kan orsaka slemhinneskador, i proportion till antalet maskar. Även om hästen är infekterad med bandmask behöver den inte visa symtom på parasitangrepp, men vid en stor mängd bandmask kan passagen vid området tunntarm/blindtarm hindras. I en SVA-studie på svenska hästar, sågs ett starkt samband mellan kolik och förekomst av bandmask.

Observera att inte alla träckprovsanalyser innefattar undersökning för bandmask. Vid SVA innefattas bandmask i den kvalitativa analysen. Läs mer om träckprov och parasitundersökningar.

Diagnos

För att få veta om en häst har bandmask tas ett träckprov som analyseras med avseende på ägg av bandmask. Kom ihåg att ange frågeställningen om bandmask på remissen, eftersom undersökningen inte ingår i alla träckprovsanalyser. Diagnosen kan även ställas med hjälp av ett blodprov då antikroppar påvisas. Känsligheten är dock endast marginellt högre än kvalitativ flotation på träckprov.

Provtagning

Vanligast är att ta ett träckprov från hästen (se Träckprov från häst). Eftersom den metod som används för bandmaskdiagnostik kräver mycket träck bör du skicka in cirka 50 gram till laboratoriet. För att kontrollera förekomsten av bandmask kan du även låta veterinären ta blodprov. Rådgör gärna med laboratoriet eller veterinär innan du tar proven. 

Behandling

Avmaska eller inte?
SVA hjälper dig att tolka undersökningsresultatet från träckprovet och ger råd om du behöver avmaska. 

Bedömning av svaret beror på flera olika saker, som:

  • Hästens ålder
  • När den avmaskades senast och med vilken typ av preparat
  • Vilken tid på året som provet togs
  • Vilken typ av hästhållning och bete som finns på gården
  • Vilken/vilka parasitarter som påvisats i provet. 

Även om hästen har måttligt eller högt antal parasitägg behöver den inte visa symtom på parasitangrepp. Däremot utgör den en risk för andra hästar eftersom den sprider många parasitägg på betet. Hästen kan alltså behöva avmaskas för att inte parasitsmittan på betet skall bli för hög.

Isolering

Om du får in nya hästar med okänt parasitstatus till din flock, kan du avmaska dem tre till fyra dagar innan de släpps ut i beteshagarna för att inte de ska smitta ner dina förhoppningsvis ganska parasitfria marker.

Stallrengöring

Inte aktuell.

Profylax

Det bästa för hästen är att förebygga parasitproblem så långt som möjligt. Det leder till att användningen av avmaskningsmedel minskar, och därmed till att problemen med resistens inte ökar. Betesplanering, mockning av hagar och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna samt träckprovsanalyser är viktiga redskap i det förebyggande arbetet. 
Se separata sidor:
Betesplanering och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna
Parasitologisk provtagning, Träckprov och tolkning – häst

Prognos

Bandmasken är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom varför man kan säga att prognosen är god. Ileumförstoppning, som kan ge en allvarlig och ibland återkommande form av kolik, kan bero på bandmaskskador.  

Zoonosaspekt

Bandmask hos häst kan inte smitta människor.

Vad säger lagstiftningen?

Infektionen är inte anmälningspliktig.

Hitta på denna sida