Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Bandmask hos häst

  Andra sjukdomsnamn: Anoplocephala perfoliata

  Häst

  Förekomst

  Bandmask är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom. De flesta infekterade hästar har få bandmaskar. SVA hittar bandmaskägg i 10-20 procent av de prov som undersöks för det.

  Agens

  Bandmask hos häst
  Bandmaskar är platta och uppbyggda av segment. Anoplocephala perfoliata är cirka 4 cm lång. Foto: SVA

  Bandmasken Anoplocephala perfoliata är platt, cirka en centimeter bred och tre till fyra centimeter lång. Den består av flera segment. Varje segment har både hanliga och honliga könsorgan. Mundelen består av fyra kraftiga sugkoppar som gör att masken kan suga fast på tarmens slemhinna.

  Smittvägar

  Alla bandmaskar har en livscykel som inkluderar en mellanvärd i vilken en del av maskens utveckling äger rum. För hästens bandmask är små pansarkvalster eller hornkvalster av Oribatida mellanvärd. De är vanligt förekommande på betesmarker där de kan leva under ett till tre år. Hos de könsmogna maskarna innehåller de bakre masksegmenten ägg. Segmenten lossnar från masken och följer med avföringen ut. Segmenten med äggen äts sedan upp av kvalster och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar får de i sig kvalster med larver.

  Patogenes

  Kvalstren med bandmasklarver äts upp av en häst. I tarmen blir larverna fria och fortsätter sin utveckling till vuxna bandmaskar. Maskarna lever företrädesvis i övergången mellan tunntarm och blindtarm (ileocecala ostiet). Det tar sex till tio veckor från det att hästen ätit smittade kvalster tills att det finns könsmogna maskar i tarmen.

  Symtom

  Bandmask kan orsaka slemhinneskador som står i proportion till antalet maskar. Även om hästen är infekterad med bandmask behöver den inte visa symtom på parasitangrepp. Vid en stor mängd bandmask kan passagen vid området tunntarm/blindtarm hindras hindras och hästen kan få kolik. I en SVA-studie på svenska hästar sågs ett signifikant samband mellan kolik och förekomst av bandmask.

  Observera att inte alla träckprovsanalyser innefattar undersökning för bandmask. Vid SVA ingår bandmask i den kvalitativa analysen. Läs mer om träckprov och parasitundersökningar.

  Diagnos

  För att diagnostisera bandmask tas ett träckprov som analyseras med kvalitativ flotation, en metod som är avsedd att påvisa ägg av bandmask. Kom ihåg att ange frågeställningen om bandmask på remissen så laboratoriet väljer rätt metod. Den vanliga äggräkningen med McMaster-teknik lämpar sig inte för bandmask.  Bandmask kan även diagnostiseras med hjälp av blodprov då antikroppar påvisas. Denna analys utförs inte på SVA. Känsligheten för antikroppsbestämning är marginellt högre än kvalitativ flotation på träckprov.

  Provtagning

  Eftersom den metod som används för bandmaskdiagnostik kräver mycket träck bör du skicka in cirka 50 gram till laboratoriet. För att kontrollera förekomsten av bandmask kan du även låta veterinären ta blodprov. Rådgör gärna med laboratoriet eller veterinär innan du tar proven. 

  Behandling

  Avmaska eller inte?
  SVA hjälper dig att tolka undersökningsresultatet från träckprovet och kan svara på frågor om avmaskning. I allmänhet rekommenderas avmaskning av individ/individer där bandmask har påvisats, exempelvis genom träckprov. Preparat innehållande prazikvantel har god effekt mot bandmask. Pyrantel i dubbel dos har effekt mot vuxna bandmaskar. 

  Även om hästen har bandmask behöver den inte visa symtom på parasitangrepp. Den utgör däremot en risk för andra hästar eftersom den sprider maskägg på betet.

  Isolering

  Om du får in nya hästar med okänt parasitstatus till din flock, kan du avmaska dem tre till fyra dagar innan de släpps ut i beteshagarna för att inte de ska smitta ner dina förhoppningsvis ganska parasitfria marker. Förslagsvis används då ett kombinationspreparat med prazikvantel (mot bandmask) och ivermektin/moxidektin (mot blodmask).

  Stallrengöring

  Inte aktuell.

  Profylax

  Det bästa för hästen är att förebygga parasitproblem så långt som möjligt och endast avmaska vid behov. Det leder till att användningen av avmaskningsmedel minskar, och därmed till att problemen med resistens inte ökar. Betesplanering, mockning av hagar och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna samt träckprovsanalyser är viktiga redskap i det förebyggande arbetet. 
  Se separata sidor:
  Betesplanering och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna
  Parasitologisk provtagning, Träckprov och tolkning – häst

  Prognos

  Bandmasken är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom varför man kan säga att prognosen är god. Ileumförstoppning, som kan ge en allvarlig och ibland återkommande form av kolik, kan dock bero på bandmaskskador.  

  Zoonosaspekt

  Bandmask hos häst kan inte smitta människor.

  Vad säger lagstiftningen?

  Infektionen är inte anmälningspliktig.

  Beställ SVA:s analyser

  Remiss: Parasitundersökning – träckprov från häst

  Träckprov parasiter, ägg inklusive bandmask (flotation)

  Träckprov parasiter, övervakning innan bete, minst 8 hästar (ägg inkl. bandmask). Endast i kombination med artikel D160161, D160143 eller D160144

  Beställ SVA:s produkter

  Parasitprov häst, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2022-11-09