Gå direkt till innehåll

Laboratorienätverket SKRUV

Arbetet mot antibiotikaresistens sker inom många olika discipliner och nivåer i samhället. Det svenska veterinärmedicinska laboratorienätverket SKRUV, som vänder sig till laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från djur, är ett exempel.

Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen och ämnet prioriteras av den svenska regeringen och internationella organ som FN och WHO. Det finns också med i de globala målen för Agenda 2030 och i Sverige finns många projekt för att motverka antibiotikaresistens. Bland annat finns det som beskrivs på denna sida, ett laboratorienätverk, SKRUV (Samarbete, Kvalitet, Resistens, Utbyte, Veterinärmedicinska laboratorier), för svenska veterinärmedicinska laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från djur.

Nätverket bildades som en del av ett samarbetsprojekt 2016- 2018 mellan Folkhälsomyndigheten och SVA. Projektet finansierades med beredskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Efter 2018 övergick SKRUV i förvaltningsfas med SVA som koordinator och med viss hjälp av deltagarna. Främst vänder sig nätverket till biomedicinska analytiker (BMA), men även intresserade veterinärer är välkomna att delta. De som deltar i nätverket ges förutsättningar att utveckla laboratoriets kompetens och analyskvalitet.

Hög kompetens och analyskvalitet är av värde för enskilda djur och djurägare, men även för samhället i stort. Veterinärer får ett bättre underlag i det dagliga arbetet, djuren erbjuds en säkrare behandling och myndigheterna får ett bredare underlag för upptäckt och övervakning av antibiotikaresistens och zoonoser. Med tanke på problemet med antibiotikaresistens och zoonoser i världen gynnas alla av detta.

SKRUV välkomnar laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från djur att när som helst ansluta till nätverket. Se kontaktuppgifter längst ner.

Mål för nätverket

  • Fortlöpande utveckla kompetens och analyskvalitet inom området antibiotikaresistens och bakteriediagnostik hos svenska veterinärmedicinska laboratorier.
  • Stärka samverkan och samordning mellan sektorer, myndigheter och organisationer.
  • Förbättra och öka informationen om antibiotikaresistenta och zoonotiska bakterier, såväl inom professionen som till allmänheten.
  • Verka för att analysdata från nätverket bidrar till övervakningen av antibiotikaresistens och zoonotiska smittämnen.
  • Löpande kommunicera information om SKRUV och dess verksamhet till omvärlden.

Aktiviteter inom nätverket

Aktiviteterna möter målen.

  • Löpande kommunikation med laboratorier gällande frågor och problem som uppkommer i det dagliga arbetet.
  • Nätverksträffar.
  • Provningsjämförelser.
  • Löpande utvärdering av nätverkets mål och aktiviteter, för att omvärdera, förbättra och/eller lägga till aktiviteter.

Vill du anmäla ditt labb till nätverket, eller veta mer?
Kontakta:

Anna Bergström, Leg. veterinär anna.bergstrom@sva.se tel. 018 - 67 40 00
Sidan granskades senast : 2024-04-22