Gå direkt till innehåll
Statsepizootologen kommenterar
Blogg

Första fallet av avmagringssjuka hos hjortdjur i Finland

Det finska livsmedelssäkerhetsverket EVIRA har meddelat att prionsjukdomen avmagringssjuka (chronic wasting disease (CWD) på hjortdjur har påvisats i landet för första gången. Sjukdomen påträffades hos en 15-årig självdöd älg i Kuhmo. Resultatet har bekräftats av EU:s referenslaboratorium för sjukdomen.

Foto: Binnerstam/iStock Photo

I Europa konstaterades avmagringssjuka för första gången i Norge 2016 hos vildren och älg. Efter det infördes omfattande övervakning i Norge och till dags dato har 18 fall konstaterats på vildren, tre fall på äldre älgar och ett fall hos kronhjort. Fallen hos vildren har alla varit i samma flock och Norge har i bekämpningssyfte beslutat att avliva hela flocken.

Fallen hos vildren skiljer sig från fallen hos älg och kronhjort. Fallen hos vildren är lik den variant av sjukdomen som sedan 1970-talet finns beskriven i Nordamerika, där den fått stor spridning med negativa konsekvenser för hjortdjurspopulationen som följd. Fallen på älg och kronhjort beskrivs av de norska experterna som atypiska och liknar inte fallen i Nordamerika. De har uppträtt hos äldre djur, skadorna och spridningen i hjärnan uppvisar en annan bild och smittämnet verkar ha en mer begränsad spridning i kroppen. Exakt vad detta innebär är ännu inte klarlagt. Fallet på älg i Finland ser ut som de fall som påvisats hos älg och kronhjort i Norge.

Prionsjukdomar är en heterogen grupp av sjukdomar. Gemensamt är att det sker en förändring av den tredimensionella strukturen av ett protein i kroppen. Förändringen gör att proteinet blir svårare att bryta ned, det ansamlas i cellerna och orsakar skador. Processen med förändring av proteinerna kan påbörjas när en individ får i sig förändrade proteiner från en annan individ som har sjukdomen. Men spontana fall av prionsjukdomar kan också uppstå. Med andra ord, individer kan insjukna utan att ha varit utsatta för smittämnet.

Det kan inte uteslutas att fallen på älg och kronhjort i Norge och Finland rör sig om spontana fall. Om vi drar paralleller till spontana fall hos andra arter, till exempel människa och får, kan vi i så fall förvänta oss att denna typ av fall förekommer hos älgar och hjortdjur oavsett vilket land eller område som djuren finns i. Från andra arter vet vi också att det är en stor variation i hur vanligt det är med sådana fall, från ca två fall per tiotusen får och år till ett fall per en miljon människor. Men det behöver poängteras att det ännu finns för lite information för att dra några slutsatser om fallen på älg och kronhjort är spontana eller inte.

Hitintills har övervakningen i Sverige varit begränsad och det kan inte uteslutas att sjukdomen finns i landet. Om det visar sig att fallen hos älg och kronhjort är spontana kan vi förvänta oss att den atypiska varianten även finns i Sverige. Det är angeläget att sjukdomen också övervakas i Sverige. Efter att fallen konstaterades i Norge har EU beslutat om en övervakning i länder som har populationer av älg och ren, däribland Sverige. Övervakningen ska pågå från 2018 till 2020.

Läs mer

Chronic wasting disease (CWD)

Prenumerera på bloggen

Om Bloggen

Prenumerera på bloggen