Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Ögoninflammation hos ren

  Ren

  Ögoninflammation hos renar beskrevs redan för över 100 år sedan, men har åter aktualiserats efter utbrott i renhjordar i Sverige och i Norge sedan vintern 2008 och 2009. Utbrott rapporteras nu årligen från olika områden.

  Sjukdomsinformation

  Ögoninflammationer kan orsakas av flera olika smittämnen, men det är inte klarlagt vilka underliggande faktorer som skapar förutsättningar för större utbrott av sjukdomen. En hög förekomst av ett herpesvirus har setts hos renar i Norge. Detta, eller andra virus misstänks kunna ge små skador i ögonen och bana väg för sekundära bakterieinfektioner.

  Andra underliggande orsaker kan vara småskador i ögonen från dammiga hanteringsgärden, dammigt foder eller repor från småkvistar vid vistelse i snårig skogsterräng. Ultraviolett ljus i kombination med snö förvärrar skadorna och aggressiva bakterier som pseudomonas ger nedsmältning av hornhinnan. Behandling med ögonsalvor eller allmän antibiotikabehandling krävs för att rädda ett allvarligt angripet öga.

  Projekt

  Under 2020-2022 undersöker ett svenskt projekt på SVA i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet förekomst och orsaker till infektionssjukdomar i öga och mun hos ren

  Syftet med projektet är att kartlägga förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakar dem, vilka riskfaktorer som finns och hur de bäst kan förebyggas. Projektet kommer att genomföras som ett doktorandprojekt och består av följande delar:

  1. Framtagande av system för tidig upptäckt och optimal provtagning och diagnostik för sjukdomar i ögon och mun.
  2. Kartläggning av förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos levande och slaktade djur.
  3. Riskfaktorer för sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning om dessa sjukdomar. Enkät, intervjustudie och observationer i fält.
  4. Genom retrospektiva studier följa upp de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögon och mun på renskötselföretagen.

  Läs mer om provinsamlingen.

  Läs mer om projektet.

  Projekt undersökte orsakerna varför renar drabbas, 2011-2013

  Från veterinärhögskolan i Norge utfördes ett treårigt nordiskt projekt 2011-2013 i samarbete med Finland och Sverige för att närmare studera vad som ligger bakom utbrotten. Projektet undersökte virus- och bakterieförekomsten i ögonen hos renar i hjordar med utbrott av ögoninflammation. Vidare gjordes en enkätundersökning om vilka riskfaktorer det kan finnas som bidrar till utbrott av ögoninflammation.

  Resultaten publicerades i Acta Veterinaria Scandinavica 2016 (Tryland et al., 2016).
  Referens: Tryland M, Stubsjøen SM, Ågren E, Johansen B, Kielland C (2016) Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: A questionnaire-based survey among reindeer herders. Acta Veterinaria Scandinavica 58

  Sidan granskades senast : 2020-11-10