Gå direkt till innehåll

CEM, smittsam livmoderinflammation hos häst

Andra sjukdomsnamn: Contagious equine metritis

Häst

Enstaka fall av smittsam livmoderinflammation, CEM, påträffas hos häst i Sverige. CEM är en betäckningssmitta och både hingst och sto kan vara smittförande men endast stoet uppvisar symtom, i form av flytningar och förkortade brunstintervall. Provtagningskrav för seminhingstar finns reglerat av Jordbruksverket.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sjukdomen smittsam livmoderinflammation hos häst, CEM, är anmälningspliktig. Under femårsperioden 2013-2017 har det bara rapporterats ett enda fall i Sverige. CEM påvisades första gången 1977 i England. Första gången CEM konstaterades i Sverige var 1982 i samband med ett utbrott och Jordbruksverket beslutade om ett program med obligatorisk provtagning, vilket gav god kontroll av sjukdomsspridningen.

Symtom

Hos sto orsakar infektion med CEM en akut livmoderinflammation (endometrit).

 • Symtom ses vanligen inom två till tio dagar efter betäckning i form av flytningar från slidan.
 • Flytningarna kan variera i omfattning, från mycket kraftiga till att inga symtom ses utåt.
 • Infekterade ston uppvisar ofta förkortade brunstintervall.

CEM bör alltid finnas med som möjlig diagnos vid misstanke om bakteriell livmoderinfektion. Ett sto som uppvisar flytningar efter betäckning eller en grupp av ston som efter betäckning uppvisar förkortade brunstintervall, med eller utan yttre tecken till flytningar, bör förutom prov för allmän bakteriologisk odling, även undersökas avseende CEM. Ston som tillfrisknat kan återinfekteras men symtomen brukar då inte vara lika grava som vid föregående infektionstillfälle. CEM ger sämre dräktighetsresultat, men det finns inga belägg för att smittan ger upphov till fosterdöd eller kvarstående fertilitetsstörningar.

Hos hingst ses inga symtom. Hingstar kan alltså vara smittbärare utan att det syns.

Smittämne

CEM orsakas av bakterien Taylorella equigenitalis, som ären gramnegativ kort stav. Bakterien behöver berikat medium för transport och odling.

Smittvägar

CEM räknas som en venerisk sjukdom och sprids i samband med betäckning eller insemination.

Direkt smittspridning

 • Via betäckning
 • Kroppskontakt med infekterade hästar

Indirekt smittspridning

 • Insemination med infekterad sperma
 • Bristande handhygien vid undersökning av könsorganen på sto och hingst
 • Förorenad utrustning (till exempel fantomer) eller instrument

Bland unghingstar i gemensamhetsbox och på bete har smitta av CEM utan koppling till direkt betäckning beskrivits vid ett tillfälle. Exakt hur smittan överfördes är inte klarlagt men en möjlig förklaring kan vara att hingstarna red på varandra.

Smitta via kontaminering av boxar, redskap och dylikt kan inte uteslutas. Mot denna bakgrund bör man vara försiktig när hästar med okänd status avseende CEM släpps ihop. De få positiva hästar som rapporterats under senare år har företrädesvis varit utländska hingstar. En del av de importerade hingstarna som var positiva avseende CEM vid provtagning och analys i Sverige hade dessutom negativt provresultat i hemlandet.

Diagnos

CEM kan inte särskiljas från andra infektioner vid en klinisk undersökning. Det är därför nödvändigt att ta prov för bakteriologisk undersökning (PCR-analys eller odling) med frågeställningen CEM. Proverna ska skickas till ett laboratorium ackrediterat för CEM-analys. SVA använder rutinmässigt PCR-metod vid diagnostik för CEM. Fördelen med PCR jämfört med odling är att provmaterialet inte behöver analyseras inom 48 timmar, som vid odling. Vidare är det ingen risk att provtagningen måste göras om på grund av överväxt av mögel i provet, som förekommer vid odling. Dessutom är svarstiden väsentligt kortare. PCR-analysen svaras oftast ut inom en till tre dagar, medan odling tar minst sju dagar. SVA kan utföra odling för CEM på förfrågan, till exempel om hästen ska exporteras och mottagarlandet kräver odling som metod. Kontakta SVA via e-post rutin.vet.bakt@sva.se innan du skickar in prov för odling.

Provtagning

Regler för provtagning kan finnas i lagstiftning och importkrav och de kan skilja sig åt mellan olika länder.

För diagnostik av CEM krävs prov från flera ställen på en individ. Provtagningen ska utföras av veterinär. Noggrann beskrivning av provtagning och transport för svenska regelverk, se provtagningsinstruktion. Kontroll efter behandling beskrivs längre ned.

Prover kan tas för PCR-analys eller odling. Som beskrivits längre upp medför PCR-analys flera fördelar, eftersom CEM-prov för odling kräver speciellt transportmedium (Amies kolat medium) och speciellt odlingsmedium med antibiotikatillsats krävs. Dessutom är bakterien långsamväxandet. För odling proven vara laboratoriet tillhanda inom 48 timmar efter provtagning enligt svenska och internationella bestämmelser.

Färdiga provtagningskit för PCR (eSwab-pinnar och medium) eller odling (kolade provtagningspinnar och Amies kolade transportmedium) inklusive remiss kan beställas från SVA, se Provtagningsmaterial/Provtagningskit. Tänk på att Amies kolade transportmedium har begränsad hållbarhet.

Behandling

Infekterade hästar isoleras, behandlas och provtas sedan på nytt. Antibiotikum för lokalbehandling eller allmänbehandling väljs efter isolatets resistensmönster. Men då odling tar längre tid än för många andra bakterier innebär det behandling kan behöva starta innan svar föreligger.

Penicillin i form av intramammarier (med streptomycin) samt för injektion kan användas. Gentamicin finns också som injektionspreparat. För lokalbehandling kan gentamicin beställas som ex tempore-beredning. Det innebär att apotek blandar 0,3 procentiga gentamicindroppar med Essexkräm till 0,1 procent, vilket är samma styrka som den Garamycinkräm som tidigare fanns.

Desinficera händerna och använd handskar vid rengöring och behandling. Byt till nya handskar mellan rengöring och behandling.

Behandling av hingst:

 1. Mekanisk rengöring och desinfektion utförs dagligen i fem dagar
  Penis och yttre könsdelar tvättas noggrant med mild tvållösning, till exempel Lactacyd. Det är mycket viktigt att all smegma avlägsnas från förhud och fossa urethralis. Fossa urethralis är en djup fickbildning bredvid urinrörets mynning som är mycket svår att rengöra effektivt och därför måste "vrängas ut". Den kan spolas ur med hjälp av en 20 ml-spruta. Efter noggrann mekanisk rengöring och sköljning utförs ny tvätt med klorhexidinlösning, till exempel Hibiscrub 40 mg/ml, som sköljs bort med ljummet vatten. Torka med pappershandduk.
  Ovanstående rengöring är mycket viktig för behandlingsresultatet.
 2. Lokalbehandling utförs dagligen i fem dagar
  Efter noggrann mekanisk rengöring och desinfektion enligt ovan smörjs antibiotikaberedningen noggrant på penis och yttre könsdelar. Glöm inte den svåråtkomliga fossa urethralis. Låt beredningen sitta till nästa dags behandling.

Behandling av sto:

 1. Mekanisk rengöring och desinfektion utförs dagligen i fem dagar
  Klitorisområdet ska först tvättas noggrant med tvållösning, till exempel Lactacyd. Det är speciellt viktigt att sinus clitoris och fossa clitoris rengörs noggrant. Det är likaså mycket viktigt att all smegma avlägsnas. Efter mekanisk rengöring och sköljning utförs ny tvätt med klorhexidinlösning, till exempel Hibiscrub 40 mg/ml, som sköljs bort med ljummet vatten. Sinus clitoris kan spolas ur med klorhexidinlösning med hjälp av en lämplig engångsspruta och knappkanyl.
  Ovanstående rengöring är mycket viktig för behandlingsresultatet.
 2. Lokalbehandling utförs dagligen i fem dagar
  Efter noggrann mekanisk rengöring och desinfektion enligt ovan smörjs antibiotikaberedningen noggrant på klitorisområdet. Låt sitta till nästa dags behandling.
 3. Allmänbehandling
  Stoet behandlas allmänt med antibiotika (vald utifrån resistenstest) i fem dagar.
 4. Intrauterin behandling
  Ston med positivt bakterieprov från portioområdet och/eller kliniska symtom (flytningar) ska också behandlas intrauterint. Behandling bör utföras i brunst. Har stoet flytningar ska livmodern först sköljas med steril fysiologisk koksaltlösning (”hävertprincip”, en liter i taget) tills lösningen som häverteras ut är klar. Därefter läggs in intrauterint tre gram bensylpenicillin upplöst i 100 ml sterilt vatten eller Gentaject vet injektionsvätska 10 ml buffrad med 15 ml 5-procentig NaHCO3. Bensylpenicillin och gentamycin ska inte kombineras. Vid användning av gentamicin är det viktigt att lösningen buffras enligt ovan då den annars kan ha en retande effekt på livmoderslemhinnan. Vid höggradig endometrit/flytning kan sköljningar och intrauterina behandlingar upprepas.

Bakteriologisk kontroll efter behandling

För hingst gäller:

 • Provtagning tidigast 14 dagar efter genomgången behandling.
 • Fem provtagningar med minst tre dagars mellanrum.
 • Samtliga prov ska vara negativa för att hingsten ska friförklaras och få användas via semin eller naturlig betäckning.

För ston gäller:

 • Tre provtagningar med minst tre dagars mellanrum.
 • För övrigt samma som för hingst.

Isolering

Infekterade hingstar och ston ska hållas kontaktisolerade under behandlingstiden och tills samtliga efterföljande provtagningar är negativa avseende CEM.

Stallrengöring och desinfektion

Se separat information:
Råd för isolering och rengöring vid smittsamma sjukdomar

Checklista - Förhindra att smitta drabbar stallet/Om en smitta drabbar stallet (pdf)

Profylax

CEM är mycket smittsamt. God hygien i avel vid hantering av ston och hingstar är av största betydelse för att hindra eventuell smittspridning. Undersökning av ston inklusive gynekologisk undersökning inför betäckning eller inseminering kan identifiera misstänkta smittbärare.

God hygien ska hållas i samtliga led av AI-verksamhet. Se dokumentet Infektionskontroll inom hästsjukvård, kapitel 13, Stuteri och betäckningsverksamhet, från Sveriges Veterinärförbund. Användning av engångshandskar, som byts mellan hästarna vid kontakt med könsorganen hos hingst och sto är en viktig åtgärd. Noggrann rengöring och desinfektion av utrustning är en annan viktig del i arbetet.

Förebyggande åtgärder är nödvändiga för att kontrollera sjukdomen. Uppmärksamma tecken på CEM, som förkortade brunstintervall, med eller utan yttre tecken till flytningar, under betäckningssäsongen.. Det är viktigt att försäkra sig om att infekterade djur inte används i avel.

Riskston är sådana från vilka T. equigenitalis isolerats och som därefter inte uppvisat tre negativa provtagningsresultat, ston som har eller haft kliniska symtom tydande på CEM, samt ston som är intagna från utlandet utan CEM-provtagning. Även ston som betäckts med hingst som inte är CEM-undersökt kan utgöra en viss risk. Föl undan kroniskt smittbärande ston bör provtas.

Prognos

CEM ger sämre dräktighetsresultat, men det finns inga belägg för att smittan skulle ge upphov till fosterdöd, ökad dödlighet under nyföddhetsperioden, missbildningar eller kvarstående fertilitetsstörningar.

Ston som tillfrisknat blir endast delvis immuna och kan återinfekteras.

Zoonosaspekt

Ingen känd risk.

Vad säger lagstiftningen?

CEM är en anmälningspliktig sjukdom enligt Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:23). Anmälan görs av svenskt laboratorium till Jordbruksverket och länsstyrelsen i aktuellt län. I de fall utländskt laboratorium ställer diagnosen är det provtagande veterinärs ansvar att anmäla positiva fall.

Tränare/hästägare till trav- eller galopphäst samt ansvarig vid trav- eller galoppstuteri ska kontakta lokal smittskyddsveterinär eller Svensk Travsports Hästvälfärdavdelning vid konstaterande av sjukdomen.

Enligt Jordbruksverkets författning om seminverksamhet SJVFS 2015:1 skall bland annat CEM-prover vara negativa för att en hingst ska få användas i svensk seminverksamhet. För export av sperma kan särskilda provtagningsföreskrifter gälla (till exempel enligt EU nr 846/2014).

Provtagningsrutiner för andra hästar kan finnas reglerat inom olika avelsorganisationer.

Svenska Hästavelsförbundet (SH) anger exempelvis att negativt CEM-test krävs för hingstar som varit utomlands och för importerade hingstar av ett antal uppräknade raser.

Svensk Travsport anger att negativt CEM-test krävs för att varmblods- och kallblodshingstar ska få användas i avel och kunna få betäckningsbevis utfärdat.

Referenser

Kristula M. (2007) Contagious Equine Metritis. In: Equine Infectious Diseases. Ed: Sellon D.C., Long M.T., Saunders Elsevier, Amsterdam, Missouri, USA.

Vanliga frågor och svar

Hitta på denna sida