Gå direkt till innehåll

Likabehandlingsplan

SVA är en arbetsplats med lika villkor där alla anställda har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter och verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt.

Rutin

SVA:s rutin för kränkande särbehandling (SVA10191) styr likabehandlingsarbetet på SVA.

SVA:s rutin för kränkande särbehandling (pdf)

Mål

SVA är en arbetsplats där ingen anställd, verksam eller sökande blir trakasserad, diskriminerad eller utsatt för kränkande särbehandling på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Lagstöd

Diskrimineringslag 2008:567
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen 2008:567 3 kap.
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Lag (2016:828).

Med diskriminering avses i detta fall direkt diskriminering, indirekt diskriminering samt bristande tillgänglighet. Med bristande tillgänglighet avses att någon med funktionsvariation missgynnas genom att skäliga anpassningsåtgärder inte har vidtagits för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsvariation.

Handlingsplan

1. Mål för arbetsförhållanden och arbetsmiljö

  • Chefer och ledare arbetar för att lika villkor råder för samtliga verksamma vid SVA.
  • Alla anställda känner till och följer SVA:s arbetsmiljö- och likabehandlingspolicy.

Strategier

  • Stödfunktioner och infrastruktur för lika behandling svarar mot verksamhetens behov.
  • Säkerställa att chefer på alla nivåer har kompetens inom likabehandlingsområdet.
  • Säkerställa att SVA ser över lokaler och information med avseende på tillgänglighet och hjälpmedel.
  • Säkerställa att strukturer och kulturer inom SVA är inkluderande.

2. Mål för rekrytering och befordran

Breddad rekrytering av anställda på alla nivåer så att en mångfald vad gäller individers kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, bakgrund, utbildning och erfarenhet råder.

Strategier

  • Att likabehandlingsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen.
  • Vid lika meriter hos de arbetssökande får könet fälla avgörandet, så att det för yrket/ funktionen underrepresenterade könet anställs.
  • Att alla anställdas kompetens och erfarenhet tas tillvara så att verksamheten upprätthålls och utvecklas.
  • Mångfald präglar SVA:s olika råd, kommittéer och arbetsgrupper.

3. Mål för utbildning och annan kompetensutveckling

SVA:s anställda har den utbildning och kompetens som behövs för att upprätthålla och utveckla verksamheten.

Strategier

SVA arbetar aktivt med kompetensförsörjning och kompetensöverföring.

”Rätt person på rätt plats”.

4. Mål för löner och andra anställningsvillkor

Det förekommer inga osakliga skillnader avseende lön eller andra anställningsvillkor mellan anställda som utför lika eller likvärdigt arbete.

Strategier

Lönesättning och praxis om löner och andra anställningsvillkor kartläggs, analyseras och revideras regelbundet.

Lönesättningen ska vara könsneutral. Löneskillnader ska kunna motiveras utifrån sakliga grunder.

Att löneskillnader mellan anställda som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt regelbundet kartläggs och analyseras och att osakliga löneskillnader åtgärdas.

5. Mål för möjlighet att förena arbete och föräldraskap

Alla anställda ska ges möjlighet att förena arbete med föräldraskap.

Strategi

Arbetsförhållande, löneutveckling och karriär- och utvecklingsmöjligheter skall inte vara mindre gynnsamma för anställda med barn än för andra anställda.

Ansvar

Ansvar för planens uppdatering, uppföljning och initierande av särskilda åtgärder är verksamhetsstöd HR. Ansvariga för att dagligen leva upp till planens intention att ingen på SVA blir diskriminerad, trakasserad, kränkt eller utsatt för kränkande särbehandling är alla anställda.

Uppföljning

Mål, aktiviteter och åtgärder för likabehandling och lika villkor ingår i kvalitetsmålen och följs upp vid arbetsmiljöronder, interna revisioner samt övergripande vid 12-månadersuppföljningen.

Sidan granskades senast : 2023-05-04