Gå direkt till innehåll

Trikiner hos vildsvin och andra svenska djur

Gris vildsvin

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur och allätare.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Vad är trikiner?

Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur och allätare. Infektion uppstår genom att ett djur äter kött som innehåller levande trikinlarver (cirka 1 millimeter långa och ligger ofta hoprullade). Larverna frigörs sedan i mag- tarmkanalen och utvecklas på några dagar till vuxna maskar som är 1-4 millimeter långa. Under flera veckor föder honorna dagligen 100-1000-tals larver som via lymfan och blodet kommer ut i kroppens alla vävnader. Endast de larver som kommer in i muskeltrådar (utom hjärtmuskeln) kan utvecklas vidare. I muskelvävnaden bildas oftast en kapsel runt larven och larverna kan leva i muskelvävnaden i årtionden. Även sedan värddjuret dött kan trikinlarver förbli levande tills köttet börjar lösas upp av förruttnelsen. Idag känner vi till åtta trikinarter internationellt och i Sverige har hittills fyra av dessa arter identifierats – Trichinella britovi, Trichinella nativa, Trichinella pseudospiralis och Trichinella spiralis.

Trikinförekomst i Sverige

Trikiner påvisas ibland i den svenska faunan, främst hos vildsvin, räv, lodjur, varg och björn, men fynd har gjorts även hos fågel.

Hos tamgris har trikiner inte påvisats sedan 1994.

Hur oskadliggörs trikinlarver i kött?

  • Upphettning: För att trikiner i kött ska oskadliggöras måste köttet upphettas så att hela köttstycket uppnår en temperatur på +68 grader C.
  • Frysning: Frysning är en osäker metod för att oskadliggöra trikiner eftersom olika arter är olika känsliga för låga temperaturer. Känsligheten beror också på vilket värddjur trikinlarverna befinner sig i. Frysning vid -18 grader C i fyra veckor oskadliggör trikinlarver i kött från tamgris, men inte alltid i kött från vildsvin och inte alls i hästkött.

Varför ska kött som ska säljas för konsumtion trikinundersökas?

Sjukdomen som uppstår vid trikininfektion heter trikinos eller trichinellos. Trikinos är en så kallad zoonos vilket innebär att sjukdomen kan smitta mellan djur och människa. En vanlig smittkälla för människor är till exempel kallrökt korv och andra otillräckligt upphettade charkuterivaror. Symtom hos människor är direkt kopplad till antalet larver en person fått i sig - infektion med ett fåtal larver ger oftast inga symtom medan en kraftigare infektion kan ge symtom som muskelsmärta, långvarig feber med mera. Ibland har trikinos dödlig utgång hos människa. Mer ingående sjukdomsinformation hittar du hos Folkhälsomyndigheten – sjukdomsinformation om mänsklig trikinos.

Vilka regler gäller för trikinanalyser i Sverige?

Trikinkontroll ska enligt lag utföras på kött från gris, vildsvin, häst, björn och andra djurslag som kan infekteras med trikiner som ska säljas för konsumtion. Tack vare trikinkontrollen är det cirka 50 år sedan det senaste utbrottet av trikinos i Sverige. Eftersom trikiner numera så gott som aldrig påvisas hos grisar som fötts upp under kontrollerade uppfödningsförhållanden så har man lättat på kravet på provtagning av sådana grisar. För mer information se Livsmedelsverkets webbplats.
När det gäller vildsvin, björn och andra vilda djur som kan vara smittade av trikiner så måste dessa levereras till en vilthanteringsanläggning för besiktning inklusive trikinkontroll, utom när köttet ska ätas av jägaren i hans eller hennes egna hushåll. Se Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt (pdf) på Livsmedelsverkets webbplats.

Officiell trikinkontroll får endast utföras av ackrediterat (godkänt) laboratorium eller laboratorium godkänt av Livsmedelsverket.
SVA, som är nationellt referenslaboratorium för trikinanalyser, utför officiella trikinanalyser samt organiserar en årlig obligatorisk provningsjämförelse för de laboratorier som har tillstånd att utföra trikinanalyser. Eventuella analyser som utförs av icke ackrediterade/godkända laboratorier eller veterinärer berättigar alltså inte tillstånd att sälja eller ge bort köttet.

Trikiner i kött som används som livsmedel kan smitta människor och orsaka livslång sjukdom. Film: SVA

Beställ SVA:s analyser

Beställ SVA:s produkter

Provtagningsmaterial inklusive analys

Endast provtagningsmaterial

Hitta på denna sida