Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för vildlevande fisk, kräftdjur, musslor och ostron

För Sverige och dess innevånare spelar naturen en viktig roll. Inom EU är Norden unik med sina stora "orörda" naturområden. Områden som vi gentemot våra efterkommande har en skyldighet att bevara.

Sverige har ett mycket gott hälsoläge vilket innebär att vi har få av de fisk- och skaldjurssjukdomar som förekommer i Europa. De sjukdomar vi har uppträder i låg frekvens. Ett gott hälsoläge gör att vi kan producera produkter av hög kvalitet. Sverige hör till de länder som använder minst antibiotika i förhållande till mängd producerad fisk.

Att vårda det akvatiska livet är att vårda människorna som vistas i dess närhet

Fisk och skaldjur spelar en stor roll för vår upplevelse av naturen. I vår natur är alla akvatiska arter biologiskt lika viktiga oberoende av om de är värdefulla som livsmedel, försportfiske eller ingetdera. Varje art har sin nisch att fylla ut och därigenom bidrar till en frisk, artrik och stabil natur. Att bevara arterna i våra sjöar och vår unika svenska natur är att bevara förutsättningarna för vårt eget välbefinnande, vår egen livskvalitet.

Att akvatiska djur insjuknar och dör kan bero på flera olika orsaker varav många naturliga. Om plötslig massdöd uppstår i en population bör man dock överväga möjligheten att det är en miljöfaktor som påverkar vattenområdet. Det är i dessa sammanhang väsentligt att genomföra en inventering av utsläppskällor samt säkra material för miljöprovtagning.

Akvatiska djur skiljer sig inte från andra djurslag vad gäller krav på en god miljö och utgör därför också en indikator över tillståndet i våra vattendrag. Vid en massdöd bör även en eventuell påverkan på andra djurarter beaktas, till exempel måskolonier eller döda minkar. När vildfångad fisk eller skaldjur används som livsmedel är det väsentligt att känna till vattnets "hälsostatus" och eventuella svartlistningar till följd av miljögifter.

Sidan granskades senast : 2023-10-19