Gå direkt till innehåll

Spiroketal diarré hos gris

Andra sjukdomsnamn: Infektion med Brachyspira pilosicoli

Gris

Spiroketal diarré är vanligen en mild form av tarmsjukdom som framförallt orsakar sämre tillväxt hos drabbade grisar. År 2007 uppskattades att Brachyspira pilosicoli fanns i cirka en tredjedel av Sveriges grisbesättningar men denna andel kan ha sjunkit något sedan dess.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Smittämne och smittvägar

Spiroketal diarré orsakas av spiroketen Brachyspira pilosicoli, en skruvformad långsamväxande anaerob bakterie. Smittade grisar utsöndrar bakterien med avföringen och infektionen sker fekalt-oralt.

Klinisk bild

Den kliniska bilden kan beskrivas som en mild form av svindysenteri. Diarrén är slemmig, oftast utan blodtillblandning och brukar liknas vid våt cement. Det är framförallt grisar under perioden från avvänjning till förmedling som drabbas och typiskt är försämrad tillväxt hos grisarna. Vanligen är spiroketal diarré inte en dödlig sjukdom.

Provtagning och diagnostik

Förutom den kliniska bilden ställs diagnosen genom påvisande av B. pilosicoli i bakteriologisk odling. Positiv odling konfirmeras med hjälp av PCR.

Behandling och förebyggande åtgärder

Vid enstaka fall av spiroketal diarré rekommenderas individuell antibiotikaterapi med injektionsberedning. Om flera grisar ska behandlas samtidigt kan dessa flyttas till en gemensam sjukbox och medicineras via foder eller vatten. Vid omfattande kliniska problem kan behandling via foder eller vatten av en hel stallavdelning övervägas.

Sanering mot B. pilosicoli praktiseras inte i Sverige, bland annat på grund av att risken är stor att besättningen återinfekteras genom ofullständig sanering eller genom återsmitta från inköpta djur. Resistens mot antibiotika förekommer varför resistensundersökning bör utföras.

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2021-10-22