Gå direkt till innehåll

Hälsoläge för häst

Svenska hästar har generellt en god hälsa. Smittsamma sjukdomar förekommer sporadiskt. Bland de vanligaste smittämnena är hästinfluensavirus, ekvint coronavirus, ekvint herpesvirus typ 1 och 4 (EHV-1 och EHV-4), Streptococcus equi equi som orsakar kvarka, samt den fästingburna bakterien Anaplasma phagocytophilum.

Antibiotikaresistenta bakterier

SVA har bekräftat färre fall av den antibiotikaresistenta bakterien MRSA (meticillinresistent Staphylococcus aureus) hos häst under 2022 jämfört med de senaste två åren. Det beror sannolikt på att det tidigare förekommit utbrott av MRSA på hästsjukhus, men under 2022 har inga sådana utbrott noterats.

Smittspridning av luftvägsinfektioner

De främsta drivande faktorerna för luftvägsinfektioner är hästhandel, flytt och resor. Sveriges hästsektor är livaktig, har stora sportsliga framgångar, håller hög internationell klass och hästintresset är brett. Ridning, trav och galopp uppvisar över 450 000 tävlingsstarter under 2022. Mångdubbelt fler kontakter mellan besättningar sker vid träningsanläggningar.

Många tusen svenska hästar tävlar utomlands och tillresande utländska hästar deltar i ett tiotal internationella tävlingar inom landet. Hästbehovet tillgodoses av cirka 3 600 uppfödare samt genom import av runt 10 000 hästar årligen. De omfattande hästförflyttningarna som är en förutsättning för en livaktig hästsektor medför samtidigt risker för smittspridning. För att hantera riskerna är förebyggande åtgärder viktiga, som vaccination, försiktighet med häst-till-häst-kontakter vid resor, samt hemkarantän av nya hästar.

Kvarka är en hästsjukdom som har orsakat i genomsnitt en till två nya utbrott i veckan i Sverige de senaste åren. Under 2022 har ett godkänt vaccin tillkommit i kampen mot kvarka. Det är ännu för tidigt att se några effekter på sjukdomsförekomst till följd av vaccination, och vaccinanvändningen förefaller ännu vara begränsad. SVA har fått många frågor om vaccinet och dess användning. Under året har SVA inlett ett nytt forskningsprojekt för smittspårning av kvarkautbrott, med genetisk typning av bakteriestammar samt intervjuer av hästhållare kring smittkontakter.

Utbrott av Ekvint herpesvirus typ 1, EHV-1

Viruset EHV-1 kan orsaka luftvägssjukdom, förlamning, missfall (virusabort) och dödsfall hos hästar. Flera allvarliga utbrott har förekommit och SVA har tillsammans med SLU slutfört ett projekt för att genetiskt kartlägga svenska EHV-1stammar vid olika utbrott under tio år. Resultaten visade att svenska utbrott orsakades av ett antal olika stammar som inte var nära besläktade. En slutsats är därför att insatserna för att förebygga smittspridning har varit adekvata. En annan observation var att alla svenska utbrott med nervsymtom utom ett har varit kopplade till en viss sorts virusmutation. I en annan studie deltog SVA i en kartläggning av utbrott i flera länder av EHV-1 med neurologiska fall. Ålder och kön påvisades vara riskfaktorer för allvarlig sjukdomsutveckling och vaccination skyddade inte alla vaccinerade djur.

Sidan granskades senast : 2023-03-15