Gå direkt till innehåll

Mykoplasma hos get

Get

Mykoplasma är en bakterie som kan ge en mängd olika symtom hos getter i alla åldrar. Pneumoni, artrit, mastit och en rad andra symtom förekommer. Flera mykoplasmaarter finns i Sverige medan andra inte har påvisats.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Andra namn:

Killinghosta, norskhosta (Mycoplasma (M) ovipneumoniae)

Förekomst

Både killingar och vuxna djur kan drabbas. Flera olika mykoplasmer har påvisats i Sverige. 2011 drabbades en getbesättning av M. mycoides subsp. capri. Dessförinnan var det senaste kända utbrottet i Sverige 1982, i en mjölkgetbesättning. Sporadiska mastitfall i andra getbesättningar har dock förekommit mellan dessa utbrott. Smittsam pleuropneumoni (CCPP) orsakad av M. capricolum subsp. capripneumoniae och smittsam agalakti orsakad av bland annat M. agalactiae har inte påvisats i Sverige.

Symtom

Mykoplasma kan ge en rad olika symtom och allra vanligast är luftvägsinfektioner. Smittade getter kan ha alltifrån lindrig hosta (M. ovipneumoniae) till kraftig pleuropenumoni med hög feber. Septikemi och dödsfall förekommer. Artriter och hälta förekommer också, liksom mastit med kraftigt sänkt mjölkproduktion. Ofta ses samtidigt flera olika symtom i smittade besättningar. Symtomlösa smittbärare är vanligt förekommande.

Andra symtom som kan förekomma är: Perikardit, abort och keratokonjunktivit

Differentialdiagnoser

Andra luftvägsinfektioner. Andra orsaker till mastit och artrit, som CAE. Om luftvägssymtom förekommer samtidigt som artrit, mastit och/eller keratokonjunktivit bör mykoplasma starkt misstänkas.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

M. ovipneumoniaeM. capricolum subspcapricolum och M. mycoides subspcapri (tidigare Mycoplasma mycoides mycoides typ LCmed flera.

Infektionsport:

Luftvägar, magtarmkanal, spenkanal.

Smittvägar:

Inköp av djur, smittad mjölk till killingar, mjölkning, aerosol.

Överlevnad:

Sannolikt dålig överlevnad utanför geten.

Provtagning och diagnostik

Obduktion. Nässvabb, mjölkprov, ledvätska, ögonsvabb och blod för PCR. Svabbprover tas med e-svabb. Serum för antikroppar mot M. agalactiae.

Behandling och profylax

Eftersom mykoplasmer saknar cellvägg är de inte penicillinkänsliga. Behandling med annan antibiotika har ofta dålig effekt även om mykoplasman är känslig in vitro. De förebyggande åtgärderna är viktigast: Undvik inköp av djur. Sörj för god stallmiljö och bra ventilation. Isolera och slakta ut smittade djur. Pastörisera killingarnas mjölk. Iaktta god hygien vid mjölkning. Se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning till får och get (pdf).

Beställ SVA:s analyser

Mycoplasma species (PCR)

Mycoplasma agalactiae, antikroppar (KB)

Beställ SVA:s produkter

Provtagningspinne eSwab regular, 10 st

Provtagningspinne eSwab regular, 50 st

Mjölkrör, 10 st

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-03-28