Gå direkt till innehåll

Koccidios- och Clostridiosprogrammet hos fjäderfä

Programmet regleras av Jordbruksverkets föreskrift om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling. Branschorganisationen Svensk Fågel är huvudman.

Ett svenskt kontrollprogram för slaktkycklingsjukdomarna koccidios och klostridios (KC-programmet) startade 1999.

Programmets syften är:

  • att kontinuerligt kontrollera effekten av användningen av koccidiostatika avseende koccidios och klostridios hos slaktkyckling
  • att kontinuerligt registrera förbrukningen av koccidiostatika inom slaktkycklingproduktionen.
  • Ett långsiktigt mål med programmet är att ersätta koccidiostatika med andra metoder för att förebygga koccidios och klostridios.

Kontroll av koccidios i besättningar

Fältkontrollen avseende koccidios sker genom en metod som kallas lesion scoring. Detta innebär att tarmar från slaktkycklingar undersöks avseende slemhinneskador. Skadorna graderas enligt en mall och ett sammanlagt värde räknas fram. Om frekvensen tarmskador vid denna undersökning överskrider ett på förhand bestämt gränsvärde måste en utredning genomföras för att klarlägga orsaken, och prover från tarmarna skickas till SVA för patologisk bedömning.

Vid misstanke om akut koccidios eller klostridios utbrott i en besättning så kan en utredning inklusive provtagning av tarmar också genomföras inom ramen för programmet.

Kontroll av koccidios och klostridios vid slakt

Förekomsten av koccidios och klostridios vid slakt undersöks i samband med rutinbesiktningen. Om kassationen överstiger 2 procent i enskilda flockar avseende leverskador genomförs dessutom en mikroskopisk undersökning. Slakterifynden registreras och rapporteras till Livsmedelsverket och sammanställs kvartals- och årsvis av SVA, Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor.

Administration

Svensk Fågel har valt en referensgrupp bestående av representanter för slaktkycklinguppfödarna och foderindustrin. Referensgruppen sammanträder normalt en gång per år. Referensgruppen beslutar om större utredningar och eventuellt byte av koccidiostatika. Svensk Fågel rapporterar varje år om verksamheten till Jordbruksverket. I referensgruppens arbetsuppgifter ingår också att främja forskning för att utveckla alternativ till koccidiostatika för att förebygga koccidios och klostridios. 

Sidan granskades senast : 2023-08-28