Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Enterohemorragisk E.coli (ehec)

  Andra sjukdomsnamn: Enterohemorrhagisk Escherichia coli

  Får Get Nötkreatur

  Escherichia coli är en tarmbakterie som normalt förekommer hos de flesta varmblodiga djurarter och människor. En ny sjukdomsframkallande typ av E. coli-infektion hos människor påvisades 1982 med blodiga diarréer, som i vissa fall även kan orsaka njurpåverkan och dödsfall. Sedan dess har sådana infektioner orsakade av Enterohemorrhagisk E.coli (ehec) påvisats över stora delar av världen.

  Anmälningspliktig :

  Ja

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Ja

  Information

  Barn och äldre samt personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för sjukdomen. Den sjukdomsframkallande förmågan hos denna bakterietyp är främst kopplad till produktion av ett toxin (gift) i tarmen, därav namnet verotoxinproducerande E. coli (vtec). Den vanligaste serotypen i Sverige är vtec O157, men sjukdom kan även orsakas av andra serotyper, till exempel O103, O26 och O121.

  Vissa idisslare är bärare av vtec, men djur utvecklar inte sjukdom. Sjukdomen i sin tur benämns infektion med enterohemorragisk E. coli (ehec) i smittskyddslagen. Det kan vara något förvirrande när samma bakterie hos idisslare kallas för vtec men som sjukdomsorsak hos människa benämns ehec.

  I Sverige har smittan påvisats framförallt hos nötkreatur, särskilt hos ungdjur, men den påvisas även på andra idisslare som får och getter fast i mindre omfattning. Vtec är vanligast under sommar och höst. Vid slakt kan slaktkroppar förorenas med träck. Detsamma kan ske vid mjölkning. Smittan kan då spridas vidare till människor om livsmedlen inte värmebehandlats.

  Människor kan smittas via direktkontakt med djur eller deras avföring. Andra smittvägar kan till exempel vara förorenat kött och köttprodukter från idisslare, opastöriserad mjölk, förorenade grönsaker, frukt och bär, livsmedel som har kontaminerats av rått kött som innehåller vtec. badvatten och person till person.

  Förekomst i Sverige

  Infektion med vtec O157 hos människa blev anmälningspliktigt 1997. I smittskyddslagen som trädde i kraft den 1 juli 2004 så är numera infektion med samtliga typer av vtec anmälningspliktig.

  Antal rapporterade fall av ehec människor i Sverige har ökat de senaste åren. Under 2018 rapporterades 892 fall varav 116 tillhörde ett stort utbrott som ägde rum under sommaren. Mer än hälften av fallen som rapporteras är smittade i Sverige.

  Undersökningar bland nötkreatur har visat att drygt tre procent av djuren som slaktas i Sverige är bärare av E. coli O157. Förekomsten är vanligare bland nötkreatur i södra Sverige jämfört med norr om dalälven där det är ovanligt med fynd av E. coli O157.

  Fakta om ehec

  Smittämne

  De typer av Escherichia coli av serotyp O157 (även vissa andra serotyper) som producerar ett speciellt shigaliknande toxin (verotoxin) som ger sjukdomen ehec hos människa.

  Förekomst

  Har påvisats över praktiskt taget hela världen.

  Symtom hos människor

  Akuta buksmärtor, blodig diarré och kräkningar. Särskilt hos barn och äldre kan ibland allvarlig njurpåverkan (HUS, hemolytiskt uremiskt syndrom, hus) utvecklas som kan kräva dialys och orsaka dödsfall.

  Mottaglighet

  Alla är mottagliga. Barn och äldre är känsligast.

  Överlevnad

  Bakterien överlever infrysning och kyllagring och tål sura miljöer som vid fermentering av livsmedel.

  Avdödas snabbt vid upphettning till 65–70° C.

  Smittkälla

  Livsmedel, otillräckligt upphettade köttprodukter, opastöriserad mjölk, frukt och grönsaker, förorenat vatten och djurkontakt. Även från person till person.

  Smittsätt

  Genom förtäring av förorenade, ej tillräckligt upphettade livsmedel eller via kontakt med miljöer som kontaminerats av avföring från idisslare som utsöndrar bakterien.

  Kontrollåtgärder

  Goda hygieniska förhållanden vid tillverkning och hantering av livsmedel. Pastörisering av mjölk. Tillräcklig uppvärmning av risklivsmedel före förtäring. God hygien efter toalettbesök samt efter kontakt med djur.