Gå direkt till innehåll

Sommarsår orsakat av Habronema hos häst

Andra sjukdomsnamn: Habronema (sommarsår)

Häst

Sommarsår hos hästar orsakas av larver från inälvsparasiterna Habronema spp. Larverna sprids med fluglarver och flugor från hästgödsel till sår på huden eller till ögonen. Där orsakar de en kraftig inflammation, med svullnad, sårbildning, rodnad och klåda. 

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Sommarsår kan drabba alla hästdjur. Vanligast är sommarsår i tropiska klimat, men under sommaren förekommer det även i tempererade klimat. Cirka en procent av undersökta svenska hästar bar på parasiten Habronema spp som kan ge sommarsår, enligt en undersökning på 1990-talet. Det var lägre än rapporterat från studier i andra länder, till exempel fyra procent i Nederländerna; upp till 16 procent i Polen; upp till 26 procent i Tyskland, upp till 13 procent i Kentucky, USA och runt 40 procent i Australien (Höglund med flera, Acta Vet Scand 1997; Borgsteede med flera, Vet Q 1998; Gawor, Vet Parasitol 1995; Rehbein med flera, Parasitol Res 2013; Lyons med flera, Am J Vet Res 1987; Mfitilodze med flera, Aust Vet J 1989).

Symtom

Kutan habronemiasis - hudformen, "sommarsår"

Typiskt sommarsår före behandling.
Typiskt sommarsår före behandling. Foto: Harbour Ridge Equine, USA

”Sommarsår” börjar ofta som såriga upphöjningar i huden. Såren blir rödbruna och kladdiga, med gula korn som består av förkalkat material. Såren blir svulstiga, växer ofta i storlek och läker dåligt. Klåda ses ofta. Vanliga ställen är på benen, penis, skapet, nära ögonen och munnen och i öppna hudsår.

Konjunktival habronemiasis – ögonformen

Om larverna tillväxer i ögats bindhinna (konjuktiva), i tredje ögonlocket, övre eller undre ögonlocket eller i den inre ögonvinkeln orsakas en reaktion med svullnad, sår och ökat tårflöde. Även här kan gula, förkalkade korn ses. Ibland kan hästen bli ljuskänslig.

Magsäcksformen

De små Habronemalarverna som ser ut som gula korn orsakar svullnad och irritation i såret.
De små Habronemalarverna som ser ut som gula korn orsakar svullnad och irritation i såret. Foto: Harbour Ridge Equine, USA

Om larverna sväljs ned fortsätter de sin livscykel i hästens magsäck. Larverna från Habronema majus och Habronema muscae ger inte värre symtom än mild gastrit. En annan larvsort, Draschia megastoma, kan ge mer omfattande problem.

Smittämne

Sommarsår orsakas av larver från inälvsparasiterna Habronema spp, ett nematodsläkte.

Smittvägar

Ett sommarsår som håller på att läka under ögat.
Ett sommarsår som håller på att läka under ögat. Foto: Harbour Ridge Equine, USA

Larverna sprids med flugor som mellanvärdar från hästgödsel till sår på huden eller till ögonen.

Patogenes

Larverna i huden eller ögonen orsakar en kraftig granulomatös inflammation, med svullnad, sårbildning (ulceration), rodnad och klåda.

Diagnos

Ibland kan nematodlarver påvisas från skrapprov, eller ännu heller djupa biopsier. Histopatologiskt ses ulceration och diffusa eosinofila infiltrat.

Det kan vara svårt att få den slutgiltiga diagnosen och många andra hudinfektioner kan likna sommarsår. Sårskador med svallkött kan se liknande ut, och förekommer också som komplikation till sårskador. Andra differentialdiagnoser är hudtumörer som inkar och plattepitelscarcinom, svampinfektion, eller främmande kroppsreaktion. För ögonformen kan andra ögonsjukdomar som tumörer, främmande kroppar, onchocerciasis, pythiosis eller phycomycosis beaktas.

Provtagning

Skrapprov, eller ännu hellre djupa biopsier från det inflammerade området för histopatologi och påvisande av larver.

Behandling

Håll såren rena och skydda mot flugor. En enkel dos ivermektin har visat sig fungera mot larverna i vissa fall, eventuellt i kombination med antiinflammatoriskt medel. Kortikosteroider lokalt eller allmänt kan behövas för att minska den inflammatoriska reaktionen. Angripen vävnad kan behöva avlägsnas kirurgiskt.

Isolering

Isolering är inte nödvändigt. Se till att ha god hygien vid sårvård.

Stallrengöring och desinfektion

Skapa en ren miljö där flugor inte trivs, då de kan överföra parasitlarver till hästen. Ta bort gödsel regelbundet.

Profylax

Sommarsår kan förebyggas genom att skydda hästen från flugor och sår, och skydda sår mot flugor. Insektsrepellerande medel, flugskydd och regelbundet avlägsnande av gödsel kan få ned flugförekomsten.

Prognos

Såren kan vara svårläkta. Vissa hästar får återkommande problem, för att de inte svarar på behandling eller blir återinfekterade.

Zoonosaspekt

Habronema-larver är normalt sett ett problem bara hos hästdjur och de smittar normalt inte människor, men det finns enstaka fall beskrivet hos andra djurslag.

Vad säger lagstiftningen?

Sommarsår är inte anmälningspliktigt.

Hitta på denna sida