Gå direkt till innehåll

Mastit orsakad av Trueperella pyogenes hos nötkreatur

Andra sjukdomsnamn: Kvigmastit, Flugmastit, Sommarmastit, Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes, Arcanobacterium pyogenes

Nötkreatur

Trueperella (T.) pyogenes är en bakterie som ofta ger upphov till svårbehandlade, variga mastiter. Den förekommer ofta i blandflora med anaerober som ger en illaluktande doft. Förekommer i Sverige, främst på bete.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Knappt åtta procent av de kliniska mastiterna orsakas av T. pyogenes och knappt en procent av de subkliniska. Mastit med T. pyogenes är vanligast hos kvigor, sinkor och nykalvade kor. Det är en juverbunden bakterie som kan spridas med flugor, ofta på bete. T. pyogenes är enligt en svensk studie vanligare i tidig laktation och i lösdrifter samt hos kor med klinisk mastit i föregående laktation.

Kliniska symtom

Klassiska symtom är ett svullet, svårmjölkat juver med ett varigt, gröngult, illaluktande, trögflytande sekret. Kon blir ofta dålig med nedsatt allmäntillstånd och feber. Kliniska mastiter får ofta ett kroniskt förlopp och är ofta svårbehandlade. Subkliniska mastiter utan kliniska symtom förekommer också.

Differentialdiagnoser

Andra mastiter.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Trueperella pyogenes är en grampositiv bakterie.

Inkubationstid:

-

Infektionsport:

Spenkanalen. Skador i spenhuden är predisponerande.

Spridning i djuret:

Lokalt i juvret.

Smittvägar:

Flugor, miljön, andra kor.

Provtagning och diagnostik

Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande) eller skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet skickas till ackrediterat laboratorium.

Behandling och profylax

Trueperella pyogenes är känslig för penicillin in vitro, men effekten in vivo är ofta dålig. Akuta, kliniska mastiter behandlas med bensylpenicillin, se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning. Understödjande behandling i form av NSAID, vätska och extra urmjölkningar tillkommer efter behov. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier under sintiden. Kroniska fall bör slås ut.

Hygienen i avdelningar med sinkor och högdräktiga kvigor samt i kalvningsboxen ska vara god. Flugor ska bekämpas. Skador på juver och spenar kan vara predisponerande och man bör vara noga med god mjölkningsteknik och att spendoppa med mjukgörare. Bakterien sprids mellan kor så mjölkningsordning, gruppering och utslaktning är andra förebyggande åtgärder.

Beställ SVA:s analyser

Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

Mastitpatogener (Strept. agalactiae, Staf. aureus och M. bovis) (PCR)

Beställ SVA:s produkter

SELMA, 3 st per förpackning

SELMA PLUS, 3 st per förpackning

Mjölkrör, 10 st

Hitta på denna sida

    Sidan granskades senast : 2022-03-14