Gå direkt till innehåll

SVA:s yttranden

I SVA:s uppdrag ingår att stötta andra myndigheter och regeringen med vår expertkunskap.
Här samlar vi alla våra yttranden sedan ett år tillbaka.

Länkarna leder i de flesta fall till ett pdf-dokument.

Yttranden

2022-11-28
Miljödepartementet: Uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten M2021/00440
Remiss Missiv till SVA:s remisssvar  Remissvar SVA Naturvårdsverket redovisning av regeringsuppdrag Bilaga Miljödepartmentet

2022-09-23
Naturvårdsverket: Nationell förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur 2022–2027
Missiv till remiss SVA:s yttrande

2022-09-23
Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om jaktmedel för avlivning vid eftersök
Missiv och sändlista Jaktmedel eftersök remissversion SVA:s remissvar

2022-08-31
Förslag till MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2023) samt på järnväg (RID-S 2023)
Missiv till remiss Följebrev remiss Remissvar SVA 


2022-07-04
SJV:s rapport samt Näringsdepartementets promemoria: Skyldighet att lämna uppgifter till Transportstyrelsen om sanktionsavgifter som avser överträdelser av djurtransportförordningen
Missiv till remiss Promemoria  SJV:s rapport SVA:s yttrande 


2022-06-20
Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för
fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig
kontroll. Diarienummer: 2020-01137
Remiss Missiv Bilagor  PM  SVA:s yttrande


2022-06-13
Socialdepartementet slutbetänkande av Hälso- och sjukvårdens beredskap - struktur för ökad förmåga. Diarienummer: S2022/01247
Remiss Del 1 Del 2 SVA:s yttrande


Jordbruksverkets förfrågan på EU:s djurskyddslagstiftning: Underlag till svenska ståndpunkter. Diarienummer: 5.2.17-06715/2022
Remiss SVA:s yttrande


2022-04-30
Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur. Diarienummer: N2021/01044
Uppdrag Rapport

 

2022-04-19
Försvarsdepartementet remittering av betänkandet Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103). Diarienummer: Fö2022/00025
Remiss Betänkande av utredningen SVA:s yttrande

 

2022-03-07
Näringsdepartementets förslag till en säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81). Diarienummer: N2021/02620
Remiss SVA:s yttrande

 

2022-02-28
Regeringsuppdrag om nya zoonoser
Rapport

 

2022-02-03
Socialdepartementet förslag till förordning om tydligare reglering av hampa. Diarienummer: S2021-07186
Remiss Förslag till förordning SVA:s yttrande

 

2022-02-03
Statens jordbruksverks förslag till nya/ändrade föreskrifter SJVFS 2021-13, saknummer JK3. Diarienummer: 6.2.16-18694/2021
Remiss Svarsformulär Föreskriftsförslag Särskild konsekvensanalys Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2022-01-27
EU:s strategi för östersjöregionen.
Remiss SVA:s yttrande

 

2022-01-27
Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027 .
Remiss Missiv  SVA:s Yttrande

 

2022-01-27
Riksarkivets förslag till författningar avseende föreskrifter (RA-K 2021/18).
Missiv SVA:s yttrande

 

2022-01-27
Stödutsättning av ålyngel som en åtgärd inom ramen för den nationella ålförvaltningsplanen.
Begäran om yttrande SVA:s yttrande

 

2022-01-13
Undersökningssamråd avseende eventuell betydande miljöpåverkan från MSB:s handlingsplan för klimatanpassning. Diarienummer: MSB 2021-10534
Undersökningssamråd SVA:s yttrande

2021-12-22
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk och sårbarhetsanalyser.
Remiss-Förslag Följebrev remiss SVA:s yttrande


2021-12-22
Livsmedelsverkets förslag till ny riskklassningsmodell – modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll.
Remiss-Missiv Remiss-PM Remiss-Bilaga SVA:s yttrande

 

2021-12-22
Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om
kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll.
Remiss-Missiv Remiss-Föreskriftsförslag Remiss-Konsekvensutredning SVA:s yttrande

  

2021-12-22
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.
Missiv Förordning om ändring SSM förslag SVA:s yttrande

 

2021-11-30
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel samt förslag till föreskrifter om god tillverkningssed för läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2021-088909 och 3.1.1-2021-088910
Remiss Underlag föreskrifterna Tillståndsföreskrift Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-11-26
Förslag till strategi för svensk viltförvaltning 2022 – 2029. Diarienummer: NV 07785-21.
Remiss  SVA:s yttrande

 

2021-11-23
Övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter på nationell och regional nivå avseende tvärsektoriella övningar under 2022-2026. Diarienummer: NAFS_MSB 2021-06755
Remiss  Förslag övningsinriktning  SVA:s yttrande

 

2021-11-17
Jordbruksverket: Förslag till ändrade föreskrifter om foder. Diarienummer: 5-4-16-11187-2021 
Remiss  Föreskriftsförslag Konsekvensutredning  Särskild konsekvensanalys  SVA:s yttrande

 

2021-11-01
Ett nytt ämne i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för åtta ämnen som redan listas i förteckningen. Diarienummer: 3.1.1-2021-084448
Remiss Remissunderlag Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-10-25
Artskyddsutredningens betänkande SOU 2021:51 Skydd av arter - vårt gemensamma ansvar. Diarienummer: M2021/01219
Remiss Remissinstans Betänkande SVA:s yttrande

 

2021-10-21
Förslag till förordning om ändring i förordningen (229-1394) med instruktion för SVA. Diarienummer: N2021/01749
Remiss Remissinstans Konsekvenser SVA:s yttrande

 

2021-10-15
EU-kommissionens meddelande om etablerandet av en europeisk myndighet för krisberedskap på hälsoområdet (European Health Emergency Response Authority, Hera) samt förslag till förordning om ett ramverk för åtgärder för att säkerställa tillgången till krisrelevanta medicinska motåtgärder i händelse av en hälsokris på unionsnivå. Diarienummer: S2021/06529
Remiss Meddelande (på engelska) Förslag till förordning (på engelska) SVA:s yttrande

 

2021-10-15
Förslag till nya föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar samt vaccination mot mjältbrand. Diarienummer: 5.2.17-00701/2020
Remiss Remiss K18 Konsekvensutredning Konsekvensutredning K18 Bilaga konsekvensutredning K18 Särskild konsekvenutredning Särskild konsekvensanalys K18 Bekämpningsföreskrifter SVA:s yttrande

 

2021-10-12
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8). Diarienummer: 5.3.16-14691/2021
Remiss
Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Svarsblankett SVA:s yttrande


2021-10-12
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9). Diarienummer: 5.6.16-14693/2021
Remiss
Föreskriftsförslag Konsekvensutredning Särskild konsekvensanalys Svarsblankett SVA:s yttrande


2021-10-12
Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:xx) om partihandel med läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2021-047323
Remiss
Konsekvensutredning Partihandelsföreskrift SVA:s yttrande


2021-10-05
Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd. Diarienummer: 2021-00071
Remiss
 SVA:s yttrande

 

2021-10-05
Medlemmar av Nordiska rådet har väckt bifogat förslag A 1877/tillväxt om nordiska åtgärder emot hundsmuggling. Diarienummer: RD-1.8.1-2495-2020/21
Remiss
Medlemsförslag SVA:s yttrande

 

2021-10-04
Förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:15) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur. Diarienummer: 3.1.1-2021-066548
Remiss
Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-29
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om hantering av veterinärmedicinska läkemedelsprover. Diarienummer: 3.1.1-2021-067438
Remiss
Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-27
Ät Uppsala län - handlingsplan för hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Diarienummer: 604-5421-2021
Remiss
 Remissversion SVA:s yttrande

 

2021-09-21
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ber härmed om era synpunkter på
förslag till Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet. Diarienummer: MSB 2021-09150
Remiss Remiss lista SVA:s yttrande

 

2021-09-21
Föreskrifter om ändring i MSB:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) samt på järnväg (RID-S 2021). Diarienummer: MSB 2021-06994 och MSB 2021-07004
Remiss Konsekvensutredning Föreskriftsförslag RID till remiss Föreskriftsförslag ADR till remiss SVA:s yttrande

 

2021-09-16
Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2021-051691
Konsekvensutredning Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

2021-09-14
Läkemedelsverkets förslag till nya förskrifter om märkning och bipacksedlar för
humanläkemedel respektive veterinärmedicinska läkemedel. Diarienummer: 3.1.1-2020-054306 och 3.1.1-2020-054308
Remiss Veterinärmedicinska föreskrifter Humanläkemedel föreskrifter Märkning och bipacksedlar för humanläkemedel Konsekvensutredning SVA:s yttrande

 

2021-09-07
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövning (SJVFS 2019:12, saknr L35 och L101), om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2019:23, saknr L111) samt om cirkusdjur (SJVFS 2019:4, saknr L116). Diarienummer: 5.2.17-13478/2021
Remiss Svarsformulär till remiss SVA:s yttrande

 

2021-08-26
Socialdepartementet betänkande SOU 2021:19 "Struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: S2021/03085
Remiss del 1 Remiss del 2 Remisslista SVA:s yttrande SVA:s yttrande bilaga 1

 

2021-08-25
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:XX) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Diarienummer: 3.1.1-2021-049329
Konsekvensutredning Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Sändlista SVA:s yttrande

 

2021-07-05
Regeringsuppdrag nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap och då
ytterst i krig. Diarienummer: N2021/00403
Remiss Förlängd svarstid Jordbruksverkets remiss SVA:s yttrande

 

21-07-05
Svensk fiskhälsa angående frivilligt nationellt kontrollprogram för fiskodlare.
SVA:s yttrande

 

2020-07-02
MSB:s remiss avseende Planering för försörjning av varor och tjänster. Diarienummer: 2020-05986
Remiss  SVA:s yttrande

 

2021-06-28
Folkhälsomyndighetens förslag till vägledning "Smittspårning vid objektburen smitta - vägledning enligt miljöbalken". Diarienummer: 00177-2019
Remiss Svarsfil Förslag Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 SVA:s yttrande

 

2021-06-15
Justitiedepartementets förslag till struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: Ju2021/00971
Remiss Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

2021-06-15
Justitiedepartementets förslag till struktur för ökad motståndskraft. Diarienummer: Ju2021/00971
Remiss Bilaga 1 Bilaga 2 SVA:s yttrande

 

Fakta: remisser

När viktiga beslut ska fattas av till exempel myndigheter skickas underlaget ut till olika berörda parter för att dessa ska kunna komma med synpunkter. Man säger då att man har skickat ut underlaget på remiss.

Olika parter kan ha synpunkter på olika delar av samma underlag, utifrån respektives expertområde. 

En remiss kan skickas både under ett arbetes gång och med ett färdigt beslutsunderlag, beroende på vad som behövs.

Svaret på en remiss kallas för yttrande.

För frågor om ett yttrande, kontakta handläggaren

Sidan granskades senast : 2022-11-29