Gå direkt till innehåll

Förebygg smitta till och inom en besättning

För att förebygga smittsamma sjukdomar är det viktigt att identifiera åtgärder som förhindrar att smitta förs in i en besättning och förhindrar att smitta sprids inom en besättning.

Introduktion av smitta till en besättning

Risken för introduktion av smitta till en frisk besättning är störst vid inköp av djur. Även andra kontaktvägar mellan besättningar, som till exempel besökare, samutnyttjande av maskiner och att djuren i en frisk besättning kan komma i kontakt med andra djur på bete, kan innebära risk för introduktion av smitta. Även andra rutiner som till exempel gnagarkontroll och kontrollerade foderinköp har också betydelse. För att förtydliga nyttan av förebyggande smittskyddsåtgärder kan det vara bra att specificera vilken funktion eller effekt man vill åstadkomma med åtgärden. Här nedan specificeras några sådana områden:

Att inte få in smittämnen till gården uppnås bäst genom att:

 • inte köpa in djur
 • om djur måste köpas in, tillämpa följande:
  • ha mycket strikta inslussningsrutiner inklusive gårdsisolering av djuren
  • ha strikta krav på säljande besättning, köpa enbart från enstaka gårdar och göra relevanta provtagningar före och/eller efter inköp
  • ha en väl genomtänkt plan för vilka djurkategorier som ska köpas in, hur de ska transporteras till gården och hur de ska slussas in i besättningen
 • undvika besök
 • om besök inte kan undvikas/om man ändå vill ta emot besökare, tillämpa följande
  -ha en väl fungerande personsluss
  -ha strikta besöksrutiner (karenstid, gårdsegna kläder/stövlar etcetera), särskilt för personer som kommer direkt från en annan besättning
 • ha väl fungerande körvägar som skiljer mellan gårdens inre och yttre zon
 • inte återta djur som lämnat besättningen (om inte detta sker mycket kontrollerat)

Spridning av smitta inom en besättning

Risken för spridning av smitta inom en besättning kan bland annat påverkas av byggnadslösningar och skötselstrategier. När det inte finns möjlighet till gruppering eller omgångsvis uppfödning finns anledning att vara extra uppmärksam på hälsoläget eftersom smittsamma sjukdomar har lättare att sprida sig i stora djurgrupper än i små. Det är därför extra viktigt med förebyggande åtgärder i sådana besättningar. Exempel på byggnadstekniska åtgärder är byggnadslösningar som innebär möjlighet till omgångsuppfödning eller sektionering inom stallet medan exempel på skötselstrategiska beslut är att inte köpa in djur eller att ha en strikt mjölkningsordning efter juverhälsa. För att förtydliga nyttan av förebyggande smittskyddsåtgärder kan det vara bra att specificera vilken funktion eller effekt man vill åstadkomma med åtgärden. Här nedan specificeras några sådana områden:

Att minimera spridning av smittämnen mellan djur uppnås bäst genom att:

 • tillämpa omgångsuppfödning i så stor omfattning som möjligt, speciellt i extra känsliga miljöer
 • ha små grupper av djur
 • avskilja sjuka djur ifrån friska djur
 • ha avdelningsegna redskap
 • ha stöveltvätt och handtvätt på strategiska platser, till exempel mellan avdelningar
 • sköta djurgrupper i känslighetsordning med känsligast först
 • ha inspektionsgångar som gör det lätt att se till djuren
 • ha väl fungerande logistik för körvägar för foder, strö etcetera inom gård

Att minimera möjligheterna för smittämnen att växa till uppnås bäst genom att:

 • regelbundet genomföra stallrengöring i tömda stallenheter
 • ha god hygien (rent och torrt) runt djuren året runt
 • använda byggnadsmaterial med god sanerbarhet
 • ha väl fungerande ventilation

Att maximera immunförsvarets effektivitet uppnås bäst genom att:

 • ge djuren en stressfri miljö
 • erbjuda djuren en god närmiljö och en god termisk komfort
 • ta extra god hand om unga djur och moderdjur runt födsel/förlossning
 • ge djuren foder och vatten av god kvalité och tillräcklig mängd

Specifika detaljer rörande förebyggande smittskyddsåtgärder och för djuren optimala förhållanden i besättningar med mjölkproduktion eller specialiserad nötköttsproduktion med avvanda mjölkraskalvar presenteras separat.

Sidan granskades senast : 2023-02-09