Gå direkt till innehåll

Om datakällor, bearbetning och måttenheter

Försäljningsstatistik

SVA och Jordbruksverket använder i första hand statistik över försäljning av antibiotika från apotek för rapporteringen. Alla apotek i landet ska rapportera all försäljning av läkemedel till eHälsomyndigheten och SVA får ta del av data om antibiotika. Antal sålda förpackningar räknas om så att kg aktiv substans som sålts kan redovisas. Djurslag ska anges på alla recept, och därmed kan en viss uppdelning av statistiken per djurslag göras. Men för vissa djurslag, som kor och hästar, är det vanligt att veterinären behandlar djur i samband med besök på gårdar. När apoteket säljer antibiotika till veterinären för sådan användning rapporteras djurslaget som okänt.

Användning av antibiotika

Organisationen Växa Sverige sammanställer och publicerar statistik över användning av antibiotika för mjölkkor anslutna till kokontrollen. Underlaget är rapporter om behandlingar som veterinärer ska lämna till Jordbruksverket. Organisationen Svensk fågel kräver av sina medlemmar att de ska rapportera in alla antibiotikabehandlingar, och SVA får ta del av sammanställd statistik.

För de djurslag där det mesta av användningen utgörs av antibiotika som lämnats ut av apotek mot recept är den djurslagsvisa försäljningen en bra indikator på användningen. Exempel på sådana djurslag är grisar, hundar och katter.

Statistik för EU och globalt

Idag rapporterar alla EU-medlemsländer och Island, Norge och Schweiz frivilligt data över försäljning av antibiotika för djur till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Statistiken sammanställs och rapporteras inom projektet ESVAC (European surveillance of veterinary antimicrobial consumption). Projektet har pågått sedan 2009, och SVA har sedan dess bidragit med expertstöd till EMA och rapporterar årligen data i samarbete med Jordbruksverket.

Enligt EU-förordningen om veterinärmedicinska läkemedel (Förordning (EU) 2019/6) så ska alla EU-medlemsländer i framtiden rapportera inte bara försäljning utan också användning av antibiotika till EMA. Kravet på rapportering av användning införs stegvis för olika djurslag. Från 2024 ska medlemsländerna årligen rapportera användning under föregående år av antibiotika för nötkreatur, gris, tamhöns och kalkon. I en nära framtid kommer det alltså att finnas bättre redskap för uppföljning både i Sverige och inom EU.

Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH) samlar in, sammanställer och publicerar statistik från ett stort antal länder runt om i världen. SVA rapporter årligen också till WOAH.

Måttenheter

Basenheten i all statistik för djur är kilo aktiv substans. Vid tolkning av resultat måste man vara medveten om att olika antibiotika doseras olika. Ett kilo aktiv substans kan därför räcka till att behandla olika många djur. Detta är viktigt att ha i åtanke när man tolkar trender i totalförsäljning, och att man också granskar utvecklingen för varje substansklass.

Antalet djur av olika arter varierar, både över tid inom ett land och mellan länder. Detta är också viktigt att ta hänsyn till när man tolkar trender över tid, och situationen i olika länder. Inom ESVAC har därför en enhet för populationskorrigering, PKU, utvecklats. Men eftersom djurpopulationernas sammansättning varierar mellan länder, och måttet är därför precis som kg aktiv substans trubbigt.

Inom ESVAC uttrycks den rapporterade mängden antibiotika som mg per PKU. Måttet är trubbigt eftersom många olika typer av antibiotika summeras i nämnaren, och många olika djurslag summeras i täljaren. Men man kan ändå dra slutsatser om trender över tid i ett land, och om skillnaderna mellan länder är stora så kan det inte bara förklaras av att måttet är trubbigt.

Om man har tillgång till statistik för ett visst djurslag kan kg aktiv substans av olika antibiotika räknas om till dosenheter, så kallade definierade dygnsdoser. Antalet dygnsdoser kan därefter delas med den skattade vikten av den specifika undersökta djurpopulationen. Detta mått tar bättre hänsyn till skillnader i dosering mellan olika antibiotika, och endast ett djurslag används i nämnaren. Definierade dygnsdoser per djurslag är ett bättre mått för jämförelser än mg per PKU för alla djurslag tillsammans.

 

 

Sidan granskades senast : 2023-09-14