Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Karin Persson Waller
Karin Persson Waller Statsveterinär, docent karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/Avslut

2009 - 2015

Djurslag

Nötkreatur

Genetisk variation och smittspridning av <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i> och <i>Streptococcus uberis</i> vid mastit

Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen om juverinfektioner med Staphylococcus aureus (Sa), Streptococcus dysgalactiae (Srd) och Streptococcus uberis (Sru) samt om hur dessa ska förebyggas genom att studera förekomst av genotyper inom bakteriespecies, spridning och utkomst av dessa juverinfektioner. Mer specifika syften var: 
- Att undersöka den genetiska variationen bland Sa, Srd och Sru från klinisk mastit inom landet samt att undersöka om bakterieart och genotyper inom bakterieart skiljer sig avseende vilka kor som drabbas, när de drabbas, vilket resultatet av sjukdomen blir och förekomst av virulensgener. 
- Att bättre förstå den långsiktiga dynamiken hos juverinfektioner med Sa, Srd och Sru runt kalvning i stora mjölkbesättningar med försämrad juverhälsa genom att undersöka om juverinfektioner vid/strax efter kalvning med Sa, Srd och Sru, som har betydelse för juverhälsan, skett före kalvning eller vid/strax efter kalvning samt om infektionsmönstret är lika över året och mellan yngre och äldre kor. 
- Att undersöka samband mellan juverinfektioner med Sa, Srd och Sru vid/strax efter kalvning och juverhälsa, mjölkproduktion och utslagning under följande laktation och undersöka om resultatet varierar beroende på när juverinfektionerna uppträdde i förhållande till kalvning. 
- Att identifiera smittkällor för juverinfektioner med Sa, Srd och Sru före och vid kalvning i besättningar med försämrad juverhälsa genom att undersöka kroppsprover från olika djurgrupper och omgivningsprov från djurens närhet. 

Resultaten från studierna ger viktig kunskap om genotypvariationen hos Sa, Srd och Sru i Sverige och om de huvudsakliga spridningsvägarna för dessa juverpatogener liksom för långtidseffekten av sådana infektioner. Resultaten kan vara till nytta i framtida arbete för att förebygga infektioner med Sa, Srd och Sru. Viktiga konklusioner av studierna var att: 
- Genotypvariationen bland Sa, Srd och Sru är patogenberoende. Genotypvariationen och infektionsmönstren hos Sa tyder på att infekterade juver är den huvudsakliga smittkällan för denna patogen och att direkt smittspridning mellan kor är vanlig både inom och mellan gårdar. Omgivningssmitta var dock möjlig eller trolig på några gårdar. Genotypvariation och infektionsmönster hos Srd tyder på att direkt smittspridning mellan kor kan ske inom och mellan vissa gårdar men att spridning från omgivningen var sannolik på övriga gårdar. Den genetiska diversiteten bland Sru-isolat var hög vilket tyder på att omgivningen är den viktigaste smittkällan för denna bakterieart. 
- De vanligast förekommande Sa-genotyperna var associerade med lägre celltal efter klinisk mastit jämfört med mindre vanliga typer. - Kor med Srd-infektion hade lägre celltal efter klinisk mastit än kor med Sru-infektion. 
- Juverinfektioner vid eller strax efter kalvning var vanliga i besättningar med försämrad juverhälsa. 
- Juverinfektioner med Sa eller Srd, men inte med Sru, var vanliga hos förstakalvare i samband med kalvning vilket tyder på att patogenerna överförts till juvret innan laktationsstart. 
- Juverinfektioner vid eller strax efter kalvning resulterade i högre celltal både under laktationens första månad och under hela laktationen. - Samband mellan förekomst av juverinfektioner strax efter kalvning och mjölkproduktion, förekomst av klinisk mastit och utslagning varierade beroende på patogen och infektionstyp samt på kons ras och ålder.
Sidan granskades senast : 2020-11-26