Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Josefine Elving
Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Jordbruksverket

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

RISE

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/Avslut

2021 - 2023

Medlemmar

Linda Engblom

Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Foto: ThomasVogel

Tillgången till rent och hälsosamt vatten är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Generellt är både vattenkvaliteten och tillgången på vatten i Sverige god. Dock utmanas detta läge kontinuerligt av ändrade klimatförhållanden som kan leda till torka och översvämningar samt ett ökat behov av vatten för tillväxt och produktion av livsmedel. Sammantaget ställer detta höga krav på vår förmåga att förebygga brist på rent vatten och att finna praktiska lösningar för att hantera vattenbrist. 

Störningar i vattenförsörjningen kan ha både kort- och långsiktig påverkan på alla verksamheter. Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen och dålig beredskap för att hantera störningar. Det här gäller även i viss utsträckning vattenanvändare anslutna till allmän vattenförsörjning men som inte omfattas av kommunens ansvar för allmän vattenförsörjning. Avsaknad av beredskap och redundans i vattenförsörjningen utgör idag en sårbarhet och är ett potentiellt hot mot så väl samhällsviktig verksamhet som vår försörjningsförmåga. 

Genom att ta fram målgruppsanpassade slutprodukter bidrar projektet till stärkt robusthet i verksamheter genom ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen.

Pågående arbete

Arbetet inom projektet bedrivs i fyra delprojekt vilka delvis löper parallellt under projekttiden.

Nulägesanalys - Analys av nuläget hos projektet målgrupp inkl. beskrivning av vattenförsörjningssystem, juridiska aspekter och förutsättningar för ökad beredskap och redundans inom vattenförsörjning

Kartläggning av principiella lösningar - Kartläggning och utvärdering av principiella lösningar för att skapa beredskap och redundans hos den aktuella målgruppen.

Goda exempel - Dokumentation av goda exempel. Genomförs i form av intervjuer med fokus på användarerfarenheter, driftsäkerhet/driftkrav, begränsningar, kostnader och nyttor.

Verktyg för ökad beredskap och redundans - Framtagande av målgruppsanpassade verktyg som syftar till att stötta målgruppen i att ta fram åtgärdsplaner inom den egna verksamheten.

Seminarieserie

Under våren 2023 gavs inom ramarna för projektet tre webbinar med fokus på en trygg och robust vattenförsörjning hos verksamheter och hushåll med enskild vattenförsörjning. Nedan återfinns presentationer från dessa tillfällen för nedladdning. 

Webbinar 1: Vatten från normalläge till allvarlig samhällsstörning

Genomfört 28 april 2023, kl. 11-12

Vad är civilt försvar och hur kopplar det till den enskilda vattenförsörjningen? Vad kan du göra för att bidra till det civila försvaret?

Presentation för nedladdning

Webbinar 2: Utmaningar med enskild vattenförsörjning

Genomfört 25 maj 2023, kl. 14-15

Hur robust är din vattenförsörjning? Hur påverkar en störning i vattenförsörjningen dig? Vem är ansvarig för att du har tillgång till vatten?

Presentation för nedladdning

Webbinar 3: Tekniska lösningar för att skapa en robust enskild vattenförsörjning

Genomfört 8 juni 2023, kl. 13-14

Vilka möjligheter och begränsningar finns i olika tekniska lösningar för beredskap och redundans i vattenförsörjningen?

Presentation för nedladdning

Lästips 

Har du behov av stöd vid arbete med övervakning och bedömning av mikrobiologisk kvalitet på ytråvatten? Läs mer i Livsmedelsverkets Handbok dricksvattenrisker – Mikrobiologiska risker i ytråvatten.

Hur påverkas företag i olika branscher vid avbrott i vattenförsörjningen? Läs mer i rapporten Värdet av vattenförsörjning (SVU-rapport Nr 2021-19).


Sidan granskades senast : 2024-01-30