Gå direkt till innehåll

E. coli i dricksvatten – så skyddar du djuren

Den generella regeln är att dricksvatten till djur ska vara av god kvalitet. Otjänligt vatten ska inte ges till djur. Det här ska du tänka på när det gäller förhöjda halter av E. coli i dricksvatten till djur.

Om vattnet visar förhöjd halt av E. coli betyder det att det kan finnas förorening av gödsel eller avlopp i vattnet, och då kan även sjukdomsframkallande mikroorganismer finnas i vattnet.

Höga nivåer av E. coli i dricksvattnet kan öka risken för störningar i mag- och tarmkanalen som kan leda till diarré, kolik och sämre immunförsvar, vilket i sin tur kan öka risken för infektionssjukdomar. Det finns också risk för nedsatt prestationsförmåga (tävling, tillväxt och mjölkproduktion). Risken för sjukdom är störst hos unga och högproducerande samt dräktiga djur.

Oftast är dock risken låg att djuren påverkas vid en kortare tids intag av dricksvatten med lätt förhöjd halt av E. coli (se nedan).

Det här kan du göra om du har höga nivåer av koliforma bakterier i vattnet

Använd annat vatten av bra kvalitet om du har tillgång till det. Undersök i första hand om det finns en bra vattentäkt på fastigheten eller i närheten. Detta alternativ är oftast svårare att genomföra för större besättningar där tankbilar bli aktuella att användas.

Om koliforma bakterier i vattnet upptäckts vid undersökningar som genomförts på grund av nedsatt hälsostatus eller prestationsförmåga bör naturligtvis åtgärder sättas in så snart som möjligt.

Om koliforma bakterier upptäcks i vattnet i samband med rutinundersökningar så skall det beaktas att djuren redan druckit av detta vatten. Därför ger djurens hälsostatus viktig information om vilka omedelbara åtgärder som behöver sättas in, eller om man kan avvakta att åtgärder för att förbättra vattnets hygieniska kvalitet genomförs. Håll dock fortsatt uppsikt över djuren om du måste använda befintligt vatten.

När det är kommunalt vatten som har störningar så kommer rådgivning som utgår från kommunen att basera sig på gränsvärden för dricksvatten till människor. Det ska beaktas att dessa värden är lägre än rekommenderade värden för djur. De perioder där kokning av vatten påbjuds är också ofta kortvariga, vilket betyder att problemen oftast åtgärdas snabbt då de upptäckts.

Vid långvariga eller upprepade driftsstörningar rekommenderas att vattenrening installeras.

Sidan granskades senast : 2019-11-30